Nawigacja

Inne formy ochrony przyrody

Na terenie parku utworzono 3 rezerwaty przyrody chroniące w szczególności cenne elementy przyrody są to:

Rezerwat przyrody Dąbrowa na wyspie„Dąbrowa na wyspie” – (rezerwat leśny) świetlista dąbrowa rosnąca na 4,40 ha wyspie jeziora Lubikowskiego. W runie na uwagę zasługuje rosnąca tu pospolicie konwalia majowa oraz lilia złotogłów i występujący w formie płożącej bluszcz pospolity.

„Jeziora Gołyńskie” – (rezerwat krajobrazowy) powołany w celu ochrony roślinności bagiennej oraz procesu zarastania jeziora. Spotyka się tu stanowiska rzadkich i ginących gatunków roślin jak kłoć wiechowata czy rosiczka.

„Jezioro Wielkie” – (rezerwat faunistyczny) obejmuje on jezioro oraz przylegający do niego fragment starodrzewia sosnowego i obszar szuwarowy. Stwierdzono tu ponad 140 gatunków ptaków z czego aż 80 to gatunki lęgowe. W okresie wędrówek na jeziorze koncentrują się duże stada ptaków wodnych, głównie kaczek i gęsi. Na jednej z wysp zlokalizowana jest kolonia kormorana czarnego.

Wiekowe, pojedyncze drzewa, ich grupy lub aleje o dużych walorach przyrodniczych objęto opieką i utworzono pomniki przyrody. W parku są to głównie dęby i lipy.

Użytek ekologicznyW obniżeniach terenu i położonych w nich: bagnach, oczkach wodnych, torfowiskach, podmokłych łąkach i trzcinowiskach, zaroślach łozowych utworzono 6 użytków ekologicznych, w celu ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych tych unikatowych siedlisk. Rozległy kompleks użytków ekologicznych znajduje się na lewym brzegu rzeki Obry przy rezerwacie Jezioro Wielkie. Porastające tu szuwary i łąki są miejscem lęgów miedzy innymi: derkacza i czajki.

Znaczna część Parku podlega również ochronie w zakresie międzynarodowego prawa ochrony przyrody. Są to obszary NATURA 2000: PLH080002 Rynna Jezior Obrzańskich – chroni siedliska przyrodnicze oraz PLB080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry – chroni występujące tu ptaki.