Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@zpkwl.gorzow.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
  4. Zakres przetwarzanych danych: przetwarzamy następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, nr. konta bankowego), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane korespondencyjne (adres siedziby), dane niezbędne do realizacji podpisanych umów, zamówień,
  5. Cele i podstawa przetwarzania:

   Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

   • Wewnętrzne cele administracyjne, wynikające z naszej działalności, prowadzenie korespondencji, itp.
   • Cele archiwalne
   • Rozliczenie umów, faktur, itp.
   • Zbiór danych osobowych uczestników konkursów, zajęć edukacyjnych, szkoleń
   • Wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym oraz pozostałe cele wynikające ze statutu ZPKWL
  6. Dane osobowe przechowywane będą jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres przewidziany przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
  7. Każdy posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  8. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zadania