Na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego w 1999 roku w miejscowości Pszczew został wybudowany Ośrodek Edukacji Przyrodniczej (OEP). W Ośrodku odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia w budynku OEP odbywają się w formie prelekcji lub warsztatów, a najczęstszymi metodami stosowanymi podczas zajęć są metody aktywne. Uczestniczące w zajęciach w budynku Ośrodka dzieci uczą się przyrody i poznają ją przez zabawę, doświadczenie i obserwacje (np. mikroskopowe).
W ramach prowadzonej edukacji realizowanych jest kilkanaście tematów dostosowanych do wieku uczestników zajęć.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.: walory przyrodnicze i krajobrazowe PPK, ekosystem lasu, jeziora, rzeźbę polodowcową, ochronę przyrody i jej formy, zagrożenia i sposoby ochrony głównych elementów środowiska przyrodniczego. Często prowadzone są obserwacje ornitologiczne nad jeziorami. Wśród typowo przyrodniczych tras jest jedna ukazująca historię Pszczewa i jego zabytki.

OEP
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

Rolę zaplecza dydaktyczno-naukowego Pszczewskiego Parku Krajobrazowego spełnia zbudowany w 1999 roku budynek Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, położony w pobliżu jeziora Szarcz w Pszczewie. Na wyposażenie budynku składają się: sala konferencyjna (max 50 miejsc siedzących), sala ekspozycyjno-dydaktyczna (25 miejsc siedzących), pracownia biologiczno-chemiczna (15 stanowisk mikroskopowych), a także wjazd dla wózków osób niepełnosprawnych (tylko w części przyziemnej budynku, do sali ekspozycyjnej). W sali ekspozycyjnej zobaczyć można stałą wystawę o tematyce przyrodniczej, a najmłodsi mogą pobawić się układając prawidłowo elementy tablic edukacyjno-przyrodniczych. Aby uatrakcyjnić otoczenie wokół budynku utworzono kilka zewnętrznych ekspozycji edukacyjno-przyrodniczych, wśród których na uwagę zasługuje: ogród dendrologiczny, staw dydaktyczny z kładką, ekspozycja skrzynek lęgowych, oraz „mini“ ścieżka przyrodnicza z tablicami informacyjnymi i grami. Dla grup dzieci i młodzieży przebywających na zajęciach w Ośrodku zbudowano wiatkę z miejscem na ognisko.

 

ZOBACZ NA FILMIE, JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA W NASZYM OŚRODKU:

 

P1070456
P1070545
P1070552
P1070557
P1070587
P1070588

 

Ścieżki przyrodniczo - edukacyjne na terenie Parku

Największy udział w prowadzonej w Parku edukacji zajmują prelekcje i warsztaty. Dużym zainteresowaniem cieszą się wycieczki terenowe i zajęcia na ścieżkach przyrodniczo-edukacyjnych. Realizując działalność edukacyjną pracownicy parku wyznaczyli 3 ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych o łącznej długości 10 km gdzie realizowane są terenowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

  • Ścieżka przyrodnicza „Wokół pszczewskiej Góry Wysokiej” (dł. ok. 5 km) wytyczona jest wokół malowniczego ozu, wśród lasów i jezior. Obszar po którym wiedzie ścieżka wyróżnia się młodą rzeźbą polodowcową, wśród której dominuje wzniesienie ozowe porośnięte lasami i jeziora położone w rynnach polodowcowych. Przejście ścieżką zajmuje ok. 2,5 h a realizowane na nie tematy dotyczą ekosystemów jeziora i lasu oraz poznawania gatunków drzew i krzewów i obserwacji życia w lesie.
  • Ścieżka kulturowo-przyrodnicza „Pszczew dawniej i dziś” (dł. ok. 2 km) prowadzi pełnymi uroku uliczkami Pszczewa, a powstała po to by ukazać historię tej miejscowości, jego zabytki ale również zwrócić uwagę na położenie Pszczewa nad jeziorem i ukazać jego znaczenie dla atrakcyjności turystycznej tej miejscowości. Przejście ścieżką zajmuje ok.1,5 h.
  • Ścieżka przyrodnicza „Jeziora Gołyńskie” (dł. ok. 3 km) prowadzi przez różnowiekowe bory sosnowe w pobliżu dwóch jezior, pomiędzy którymi położony jest rezerwat przyrody „Jeziora Gołyńskie. Na ścieżce omawiane są tematy związane z rodzajami form ochrony przyrody w Polsce na przykładzie rezerwatu przyrody, rozpoznawaniem gatunków roślin, głównie drzew i krzewów oraz tematy związane z ekosystemem jeziora i procesem jego zarastania, gospodarką leśną.

Zapraszamy na zajęcia do sali ekspozycyjno – dydaktycznej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej. Sala wyposażona jest w tablice dydaktyczne, eksponaty przyrody ożywionej i nieożywionej oraz gry zachęcające do czynnego udziału w prowadzonych zajęciach. W sali zajęcia prowadzone są dla grupy liczącej do 25 osób. 

 

P1070472
_DSC9489
_DSC9492

TEMATY ZAJĘĆ W NOWO UTWORZONEJ SALI DYDAKTYCZNEJ W OŚRODKU EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W PSZCZEWIE:

TEMAT: LABORATORIUM MAŁEGO NAUKOWCA

CEL: Zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem laboratorium poprzez zabawę.

SPOSÓB REALIZACJI: Zajęcia laboratoryjne, podczas których:

- omawiamy zasady bezpieczeństwa w laboratorium,

- „eksperymentujemy” z bańkami mydlanymi,

- sporządzamy magiczne mikstury: tworzymy własne koło barw,

- poznajemy świat bakterii: sporządzamy pożywkę dla bakterii, obserwujemy kultury bakterii pod mikroskopem. .

POMOCE DYDAKTYCZNE: Mikroskopy świetlne i dofinansowane przez WFOSiGW - zestawy wyposażenia doświadczalnego, zestawy szkiełek podstawowych i nakrywkowych, zestawy narzędzi do preparowania, garnki 6l do doświadczeń, ochronne: fartuszki, okulary oraz rękawiczki.

PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 1-1,5 godz.

NAJLEPSZY OKRES: Cały rok.


TEMAT: ŚWIAT POD MIKROSKOPEM

CEL: Nauka obsługi mikroskopu świetlnego oraz zrozumienie zasad pracy w laboratorium.

SPOSÓB REALIZACJI: Zajęcia laboratoryjne, podczas których:

- uczymy się zasad zachowania się w laboratorium,

- poznajemy budowę oraz uczymy się obsługi mikroskopu świetlnego,

- obserwujemy zebrane przez uczestników zajęć części roślinne oraz fito- i zooplankton,

- odkrywamy świat owadów w powiększeniu.

POMOCE NAUKOWE: Mikroskopy świetlne, zestawy wyposażenia doświadczalnego, szkiełka podstawowe i nakrywkowe, narzędzia do preparowania.

PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 1 godz.

NAJLEPSZY OKRES: Cały rok


 

TEMAT: LABORATORIUM EKO BADACZA – POROZMAWIAJMY O POWIETRZU

CEL: Zrozumienie przez uczestników zajęć negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na organizmy żywe, poznanie mechanizmu powstawania kwaśnych deszczy, poznanie sposobów ograniczania zanieczyszczeń powietrza, poznanie zasad pracy w laboratorium.

SPOSÓB RELIZACJI:

- prezentacja multimedialna wprowadzająca w temat,

- doświadczenie laboratoryjne wyjaśniające mechanizm powstawania kwaśnych deszczy – badanie zachowania się dwutlenku siarki wobec wody i kredy,

- doświadczenie laboratoryjne obrazujące działanie dwutlenku siarki na barwę kwiatów,

- porosty jako przykład organizmów wskaźnikowych jakości powietrza – określenie czystości powietrza w okolicy Ośrodka przy pomocy skali porostowej,

- dyskusja na temat możliwości ograniczania zanieczyszczeń powietrza.

POMOCE NAUKOWE: Mikroskopy świetlne, zestaw do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu, konduktometr, termometr laboratoryjny bezrtęciowy.

PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 1,5-2 godz.

NAJLEPSZY OKRES: Cały rok.


TEMAT: LABORATORIUM EKO BADACZA – WODA I GLEBA

CEL: Określenie stanu wody i gleby na badanym obszarze, poznanie zasad pracy w laboratorium.

SPOSÓB REALIZACJI:

- prezentacja multimedialna wprowadzająca w temat,

- doświadczenia laboratoryjne: oznaczanie twardości i pH wody, wykrywanie fosforanów, azotanów i amonu w wodzie,

- doświadczenia laboratoryjne: wykrywanie azotanów i amonu w glebie (porównanie próbki z pola uprawnego i z terenu zieleni),

- praca z mikroskopem świetlnym – obserwacja drobnych organizmów wodnych – fito- i zooplanktonu.

POMOCE NAUKOWE: Mikroskopy świetlne, walizka eko-badacza.

PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 1,5-2 godz.

NAJLEPSZY OKRES: Cały rok.


TEMAT: ZOSTAŃ PRZYJACIELEM PSZCZÓŁ!

CEL: Inspirowanie do działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół, kształtowanie postaw przyjaznych pszczołom.

SPOSÓB REALIZACJI:

- rozmowa na temat roli zapylaczy oraz ich potrzeb życiowych,

- gra ucząca postaw przyjaznych pszczołom.

PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 1 godz.

NAJLEPSZY OKRES: Kwiecień-sierpień


TEMAT: POMAGAMY JEŻOM + ŚWIAT POD MIKROSKOPEM

CEL: Inspirowanie do działań na rzecz poprawy warunków życia jeży, kształtowanie postaw przyjaznych jeżom + nauka obsługi mikroskopu świetlnego oraz zrozumienie zasad pracy w laboratorium.

SPOSÓB REALIZACJI:

- rozmowa na temat jeży oraz potrzeby ich ochrony,

Zajęcia laboratoryjne, podczas których:

- uczymy się zasad zachowania się w laboratorium,

- poznajemy budowę oraz uczymy się  obsługi mikroskopu świetlnego,

- obserwujemy zebrane przez uczestników zajęć części roślinne oraz fito- i zooplankton,

- odkrywamy świat owadów w powiększeniu.

POMOCE NAUKOWE: Mikroskopy świetlne, zestawy wyposażenia doświadczalnego, szkiełka podstawowe i nakrywkowe, narzędzia do preparowania, szalki Petriego.

PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Uczniowie szkół podstawowych.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: Ok. 2 godz.

NAJLEPSZY OKRES: Wrzesień-listopad


TEMAT: EKOSYSTEM LASU

CEL: Zrozumienie złożoności ekosystemu leśnego, zależności jednych organizmów od drugich   oraz powiazań człowieka z lasem.

SPOSÓB REALIZACJI:

- spacer wokół pszczewskiej Góry Wysokiej,

- rozmowa na temat gatunków drzew, ochrony czynnej ptaków, tropów zwierząt, grzybów jadalnych i niejadalnych.

POMOCE NAUKOWE: Lornetki, przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt.

PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Uczniowie szkół szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 1-2 godz.

NAJLEPSZY OKRES: Cały rok.


TEMAT: DOTYKAMY OTACZAJĄCĄ NAS PRZYRODĘ + ŚWIAT POD MIKROSKOPEM

CEL: Próba kontaktu z fauną i florą za pomocą różnego typu sprzętu - sposoby podglądania przyrody + nauka obsługi mikroskopu świetlnego oraz zrozumienie zasad pracy w laboratorium.

SPOSÓB REALIZACJI:

Wycieczka w terenie, podczas której uczymy się:

- jak dotknąć motyla, aby go nie uszkodzić, a dobrze określić gatunek? (wykorzystanie siatki do łapania motyli, dokumentacja fotograficzna – aparat fotograficzny),

- jak podglądać ptaki, aby ich nie płoszyć i nie niepokoić? (wykorzystanie lornetek do obserwacji ptaków),

Zajęcia laboratoryjne, podczas których:

- uczymy się zasad zachowania się w laboratorium,

- poznajemy budowę oraz uczymy się obsługi mikroskopu świetlnego,

- obserwujemy zebrane przez uczestników zajęć części roślinne oraz fito- i zooplankton,

- odkrywamy świat owadów w powiększeniu.

POMOCE NAUKOWE: Lornetki, siatka, przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt, mikroskopy świetlne, zestawy wyposażenia doświadczalnego, szkiełka podstawowe i nakrywkowe, narzędzia do preparowania, szalki Petriego.

PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Uczniowie szkół szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: Ok. 2 godz.

NAJLEPSZY OKRES: (marzec) kwiecień – wrzesień


TEMAT: ZORIENTUJ SIĘ W TERENIE + ŚWIAT POD MIKROSKOPEM

CEL: Próba kontaktu z fauną i florą za pomocą różnego typu sprzętu - sposoby podglądania przyrody + nauka obsługi mikroskopu świetlnego oraz zrozumienie zasad pracy w laboratorium.

SPOSÓB REALIZACJI:

Wycieczka w terenie (dojazd autokarem do miejscowości Borowy Młyn), podczas której:

- uczymy się jak posługiwać się kompasem i prawidłowo orientować mapę względem kierunków świata,

- określamy położenie siedmiu punktów orientacyjnych na mapie topograficznej,

- dyskutujemy na temat form ochrony przyrody, poznając jednocześnie rezerwat przyrody „Jeziora Gołyńskie”,

- zbieramy wspólnie materiał do późniejszych obserwacji mikroskopowych.

Zajęcia laboratoryjne, podczas których:

- uczymy się zasad zachowania się w laboratorium,

- poznajemy budowę oraz uczymy się obsługi mikroskopu świetlnego,

- obserwujemy zebrane przez uczestników zajęć części roślinne oraz fito- i zooplankton,

- odkrywamy świat owadów w powiększeniu.

POMOCE NAUKOWE: Kompasy, karty pracy z mapą topograficzną, mikroskopy świetlne, zestawy wyposażenia doświadczalnego, szkiełka podstawowe i nakrywkowe, narzędzia do preparowania, szalki Petriego.

PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Uczniowie szkół podstawowych.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: Ok. 2 godz.

NAJLEPSZY OKRES: Marzec – listopad.


TEMAT: PSZCZEWSKI PARK KRAJOBRAZOWY + LAS I JEGO MIESZKAŃCY + ŚWIAT POD MIKROSKOPEM

CEL: Poznanie złożoności form ochrony przyrody w Polsce oraz Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Poznanie złożoności ekosystemu leśnego. Nauka obsługi mikroskopu świetlnego oraz zrozumienie zasad pracy w laboratorium.

SPOSÓB REALIZACJI: Prezentacja multimedialna:

- Formy ochrony przyrody w Polsce.

- Czym jest park krajobrazowy?

- Walory Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.

- Gatunki chronione w Pszczewskim Parku Krajobrazowym.

- Na czym polega praca w parku krajobrazowym?

- Czym jest las? Warstwy lasu.

- Mieszkańcy poszczególnych warstw lasu.

- Zagrożenia dla lasu.

Zajęcia laboratoryjne, podczas których:

- uczymy się zasad zachowania się w laboratorium,

- poznajemy budowę oraz uczymy się obsługi mikroskopu świetlnego,

- obserwujemy części roślinne oraz fito- i zooplankton,

- odkrywamy świat owadów w powiększeniu.

POMOCE NAUKOWE: Gry edukacyjne, mikroskopy świetlne, zestawy wyposażenia doświadczalnego, szkiełka podstawowe i nakrywkowe, narzędzia do preparowania, szalki Petriego.

PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 2 godz.

NAJLEPSZY OKRES: Cały rok.


TEMAT: ZAJĘCIA W NOWO UTWORZONEJ „SALI DYDAKTYCZNEJ W OŚRODKU EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W PSZCZEWIE”

CEL: podnoszenie wiedzy w zakresie zasobów przyrody parków krajobrazowych, mającej wpływ na ochronę środowiska i kształtowanie postaw ekologicznych.

SPOSÓB REALIZACJI:

Zajęcia w sali podczas których:

- Rozpoznajemy głosy i gatunki ptaków na interaktywnej tablicy śpiewającej oraz gotowych modelach przestrzennych.

- Dopasowujemy jaja do gatunku ptaka w mini księdze wiedzy.

- Bawimy się i uczymy z tablicami dydaktycznymi i magnetyczną.

- Uczymy się przyrody z multimedialnym programem edukacyjnym na interaktywnym zestawie.

POMOCE NAUKOWE: Interaktywna tablica śpiewająca, modele przestrzenne ptaków, gra edukacyjna „mini księga wiedzy”, tablice dydaktyczne i magnetyczna, zestaw interaktywny.

PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 1 godz.

NAJLEPSZY OKRES: Cały rok.

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, urozmaiconych poprzez wykorzystanie pomocy naukowych, zakupionych dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Po zakończeniu zajęć zachęcamy do skorzystania z możliwości zorganizowania ogniska w wiacie edukacyjnej z paleniskiem, której budowa została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Możliwe jest również przeprowadzenie warsztatów o tematyce przyrodniczej dla nauczycieli.

 

Cennik wynajmu pomieszczeń edukacyjnych oraz zorganizowania ogniska

Rodzaj usługiCena
Wynajem sali dzieci - 35 zł/h
dorośli - 70 zł/h
Ognisko 
(może być połączone z edukacją)
50 zł/h

 

Dane kontaktowe

Miejscowość: Pszczew
 Telefon: 500 549 884
 E-mail: pszczewski@zpkwl.gorzow.pl
 Adres www: www.zpkwl.gorzow.pl

ZAPRASZAMY!