Logo ZPKWLPrzedmiotem działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego jest ochrona przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalność edukacyjna na terenie parków krajobrazowych województwa lubuskiego. Cele i zadania Zespołu Parków określają przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące celów ochrony przyrody, parków krajobrazowych oraz zadań dyrektorów parków krajobrazowych i Służb Parków Krajobrazowych.

 

Do zadań Zespołu Parków należy w szczególności:

 1. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej
 2. Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego
 3. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych
 4. Realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku krajobrazowego
 5. Informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody
 6. Prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego
 7. Współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną parku krajobrazowego

Zespół Parków realizuje zadania statutowe na obszarze całego województwa lubuskiego i poza nim.

Strukturę organizacyjną Zespołu Parków tworzą:

 1. Dyrektor
 2. Zastępca Dyrektora 
 3. Główny Księgowy
 4. Główny Specjalista Zespołu Parków
 5. Starszy Specjalista ds. księgowości i kadr Zespołu Parków
 6. Sekretarka Zespołu Parków
 7. Radca Prawny
 8. Główni Specjaliści parków krajobrazowych
 9. Starsi Specjaliści parków krajobrazowych
 10. Specjaliści parków krajobrazowych
 11. Strażnicy parków krajobrazowych

W skład struktury wchodzą jednostki terenowe:

 1. Gorzowskiego Parku Krajobrazowego
 2. Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego
 3. Krzesińskiego Parku Krajobrazowego
 4. Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego
 5. Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
 6. Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”
 7. Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”

Zespół Parków posiada dwa ośrodki edukacyjne, znajdujące się na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego i Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego:

 1. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie ul. Szarzecka 14
 2. Leśna Stacja Dydaktyczna w Lipach 37, gmina Kłodawa