logotypy UE z flag kolor 800PX

Na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Lipy nad jeziorem Lubie znajduje się ośrodek edukacyjny - Leśna Stacja Dydaktyczna, w której ma siedzibę także biuro terenowe Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”.

Budynek został oddany do użytku w 2001, a rok później wybudowana została wiata dydaktyczna z możliwością zorganizowania ogniska i odpoczynku po leśnych wędrówkach. Atrakcyjne położenie Leśnej Stacji Dydaktycznej z dużym podwórzem wyposażonym w rzeźby gadów i płazów, pobliskim jeziorem, lasem oraz torfowiskiem przyciągają na zajęcia edukacyjne m. in. dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, uczelni wyższych, a także studentów uniwersytetów III wieku i innych miłośników przyrody.

Pracownicy Parku prowadzą edukację opartą o zajęcia w salach dydaktycznych, warsztaty terenowe, akcje, konkursy oraz imprezy promocyjno-edukacyjne. Celem prowadzonej edukacji przyrodniczej jest kształtowanie już od najmłodszych lat właściwych postaw człowieka wobec przyrody, uczenie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, ukazanie różnorodności biologicznej Parku, wartości kulturowych i historycznych regionu, a także zrozumienia działań mających na celu jego ochronę. Na miejscu, w czasie zajęć, uczestnicy korzystają z różnego rodzaju sprzętu tj.: lupy, lornetki, kompasy, GPSy. Uczą się posługiwać atlasami do oznaczania roślin i zwierząt, zaglądają do albumów i Czerwonej Księgi. Z radością grają w liczne gry edukacyjne. Podczas edukacji można z bliska zobaczyć jak wyglądają wylinki, muszle, gniazda, torfowce, poroża, wypluwki, czaszki, kości oraz inne eksponaty.

W 2019 roku, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego uzyskał dofinansowanie na realizacje zadania pt. „Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach”, Nr projektu RPLB.03.02.01-08-0013/18, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w  zakresie Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.2. „Efektywność energetyczna”, Poddziałania 3.2.1 „Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Wartość projektu wynosi 291 924,55 zł, wartość dofinansowania Funduszy Europejskich wynosi 199 959,95 zł. Celem głównym zadania jest zmniejszenie poziomu energochłonności obiektu Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach. Natomiast celem szczegółowym projektu jest odpowiednie wykorzystanie systemu grzewczego, dostosowanie budynku do wymogów związanych z wartością współczynnika przenikania ciepła, zapewnienie właściwej efektywności i sprawności systemu grzewczego oraz właściwe wyposażenie techniczne budynku.

 Realizowane zadanie polegać będzie na  przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji energetycznej wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach. W ramach projektu zrealizowane zostaną prace termomodernizacyjne polegające na: dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji wentylacji, wymianie oświetlenia na energooszczędne LED oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii – w postaci montażu instalacji fotowoltaicznej. Powyższe prace zostaną wykonywane  od II do IV kwartału 2020 roku.

Przeprowadzenie termomodernizacji Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach przyczyni się do: zmniejszenia zużycia oraz strat energii cieplnej i elektrycznej, ograniczenie kosztów ogrzewania i oświetlenia budynku. Poprawi warunki pobytu użytkowników korzystających z obiektu i warunki pracy pracowników oraz zmniejszy emisję szkodliwych zanieczyszczeń gazowych i pyłów do atmosfery.

 logotypy UE z flag kolor 800PX