Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne odbywają się w umówionym terminie. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie, wymagana jest rezerwacja z wyprzedzeniem co najmniej miesięcznym. Wtedy też ustalamy tematykę zajęć, liczebność grupy i czas zajęć. W ciągu roku z naszej oferty korzysta do kilku tysięcy dzieci i młodzieży, którzy zaciekawieni światem przyrody bardzo chętnie do nas powracają na kolejne zajęcia.

Podczas zajęć terenowych dzieci i młodzież mają możliwość pracy z lunetami, lornetkami, oraz sprzętem fotograficznym zakupionymi dzięki współfinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach projektu pn. „Doposażenie bazy badawczej i dydaktycznej Zespołu Parków Krajobrazowych w specjalistyczny sprzęt i środek transportu do przeprowadzenia działań badawczych i monitoringowych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz działań dydaktycznych”.

 

Oznaczanie i wypuszczanie motyli w siatce
Oznaczanie i wypuszczanie motyli w siatce

Zajęcia w terenie
Zajęcia w terenie

 
Edukacja w Krzesińskim Parku Krajobrazowym może być realizowana:
  • W szkołach leżących w granicach i okolicach Parku
  • W terenie, w formie wycieczki z pracownikiem Parku

Zajęcia edukacyjne mają najczęściej postać prezentacji multime­dialnych z aktywnym uczest­nictwem dzieci i młodzieży, a następnie wycieczki wśród koloni bociana białego w Kłopocie, nad Odrę lub na użytki ekologiczne. 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 883955015

Siedziba Krzesińskiego Parku Krajobrazowego: Ul. Lwowska 7, 69-108 Cybinka, pokój nr 3 (Budynek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasza Chata")

 

 

OFERTA EDUKACYJNA
KRZESIŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

 

Temat: BOĆKI W KŁOPOCIE

CEL: Poznanie największej w zachodniej Polsce kolonii bociana białego
SPOSÓB REALIZACJI: Prelekcja z prezentacją multimedialną. Obserwacje na terenie kolonii bocianiej, zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem mapy Kłopotu ukierunkowana na orientację w terenie. 
POMOCE DYDAKTYCZNE: lornetki
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 1,5 - 2h.
NAJLEPSZY OKRES: kwiecień – lipiec.


Temat: DOTYKAMY OTACZAJĄCĄ NAS PRZYRODĘ

CEL: Próba kontaktu z fauną i florą za pomocą różnego typu sprzętu - sposoby podglądania przyrody oraz wykorzystanie możliwości geograficznych jakie stwarza Nam przyroda.
SPOSÓB REALIZACJI: - czym różni się Park Krajobrazowy od Parku Narodowego?
- co to takiego pomnik przyrody, Natura 2000?
- pogadanka o formach ochrony przyrody w Polsce.
- spacer szlakiem użytków ekologicznych („Cegielnia”, „Bocianie żerowisko”);
- „serce” Krzesińskiego PK – Jezioro Krzesińskie.
POMOCE DYDAKTYCZNE: lornetki, przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: od 2,5 do 5h.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: PRZYRODA KRZESIŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

CEL: Przybliżenie przyrody Krzesińskiego PK, zapoznanie się z różnymi formami ochrony przyrody na terenie Parku.
SPOSÓB REALIZACJI: prelekcja z prezentacją multimedialną, wycieczka po Krzesińskim PK:
- zwiedzenie ruin mostu w Kłopocie;
- czym różni się Park Krajobrazowy od Parku Narodowego? Co to takiego pomnik przyrody, Natura 2000? Pogadanka o formach ochrony przyrody w Polsce.
- spacer szlakiem użytków ekologicznych („Cegielnia”, „Bocianie żerowisko”);
- „serce” Krzesińskiego PK – Jezioro Krzesińskie.
POMOCE DYDAKTYCZNE: lornetki, przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 2 - 5h.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: DLACZEGO WARTO CHRONIĆ PRZYRODĘ?

CEL: Zapoznanie się z różnorodnością ekosystemów doliny dużej rzeki, rośliny i zwierzęta różnych ekosystemów.
ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: - pojęcie ekosystemu, biotopu, biocenozy, typy ekosystemów (pola uprawne, łąki, pastwiska, ols, las łęgowy, las liściasty, uprawa sosnowa, staw, rzeka);
- woda jako element niezbędny do życia;
- fauna i flora poszczególnych środowisk, rozpoznawanie gatunków;
- czym różni się Park Krajobrazowy od Parku Narodowego?
- co oznacza Natura 2000?
SPOSÓB REALIZAJI: wycieczka, obserwacje terenowe.
POMOCE DYDAKTYCZNE: lornetki, przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: od 2 do 4h.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: POMAGAMY PTAKOM – BUDKI LĘGOWE

CEL: Wyjaśnienie problematyki oraz próba wyjaśnienia potrzeby zakładania budek.
ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: - gatunki zasiedlające budki lęgowe;
- do czego służą budki i dlaczego są tak różne?
- biologia lęgowa ptaków oraz ich preferencje;
- dziuplaki – poznajemy dzięcioły, pozostali mieszkańcy dziupli;
- co to takiego hibernacja, bębnienie, kuźnia dzięcioła?
- ciekawostki, wnioski i wyniki z doświadczeń pracowników Parku zakładających budki. (możliwy pokaz budowy budki lęgowej bądź zbudowanie samej przez uczniów).
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 2 - 3h.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: UCZYMY SIĘ PODSTAWOWYCH GATUNKÓW PTAKÓW. ORNITOFAUNA KRZESIŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

CEL: poznanie podstawowych gatunków ptaków oraz zapoznanie się z ornitofauną Krzesińskiego Parku Krajobrazowego.
SPOSÓB REALIZACJI: prelekcja z prezentacją multimedialną, wycieczka (z przewodnikami) w celu poznania i rozróżnienia ptaków po Krzesińskim Parku Krajobrazowym.
POMOCE DYDAKTYCZNE: lornetki, luneta, przewodniki do oznaczania ptaków.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, wyższych.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: od 2 do 4h.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.

 

Wykorzystywany na zajęciach edukacyjnych sprzęt: lornetki, luneta, sprzęt fotograficzny został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach projektu pn. „Doposażenielogo funduszu kopia bazy badawczej i dydaktycznej Zespołu Parków Krajobrazowych w specjalistyczny sprzęt i środek transportu do przeprowadzenia działań badawczych i monitoringowych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz działań dydaktycznych”.

 

Zapewniamy fachową realizację wybranej tematyki.

Opiekunowie grupy odpowiadają za dojazd, zachowanie i bezpieczeństwo uczestników wycieczki.