Ł

agowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, historycznej i kulturowej. Zajęcia mogą być prowadzone w terenie w formie prelekcji, (wycieczki terenowej), a także w placówkach oświatowych, świetlicach i innych obiektach, w formie prezentacji, na obszarze parku (gminy: Łagów i Sulęcin).

Tematyka zajęć terenowych związana jest z obszarem Parku, wybranym miejscem zwiedzania i obejmuje: bogatą historię Łagowa, walory przyrodnicze ŁSPK, rzeźbę polodowcową ukształtowaną przez lodowiec skandynawski oraz ochronę przyrody i jej formy.

Najbardziej popularną formą edukacji są zajęcia w terenie, które zapewniają możliwość obserwacji zjawisk przyrodniczych i piękna krajobrazu.


 

 

IMG_0066
IMG_0076
IMG_0117

 


 

NOWA OFERTA EDUKACYJNA
 ŁAGOWSKO-SULĘCIŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Temat: ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA - ŁAGOWSKIE SZKATUŁY

 • historia utworzenia Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego,
 • historia Łagowa i zakonu Joannitów,
 • sławni mieszkańcy Łagowa
 • zapoznanie z  formami ochrony przyrody w Łagowsko-Sulęcińskim Parku Krajobrazowym – rezerwat przyrody, Natura 2000, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów,
 • Łagowski zwierzyniec,
 • przyroda jeziora Łagowskiego i Trześniowskiego
 • Brama Polska i Marchiańska,
 • przyroda rezerwatu przyrody „Nad Jeziorem Trześniowskim”,
 • zapoznanie z najważniejszymi cechami przyrodniczymi, walorami środowiska przyrody ożywionej i nieożywionej Parku oraz walorami kulturowymi.

CEL: Przekazanie wiedzy: o historii, Łagowa, zamku Joanitów, parku zamkowego. Zapoznanie z formami ochrony przyrody w Łagowsko-Sulęcińskim Parku Krajobrazowym. Upowszechnianie wiedzy na temat rezerwatu przyrody "Nad Jeziorem Trześniowskim" oraz jeziora Łagowskiego i Trześniowskiego, kształcenie umiejętności przewidywania zagrożeń dla świata zwierząt i roślin oraz wyrabianie czynnej postawy w pogłębianiu wiedzy i zainteresowań przyrodniczych, ciekawostki przyrodnicze
SPOSÓB REALIZACJI: Spacer ulicami Łagowa i rezerwacie przyrody „Nad Jeziorem Trześniowskim”.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Szkoła podstawowa i ponad podstawowa oraz inne grupy
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: Około 2 h.
NAJLEPSZY OKRES: Cały rok.


Temat: DZIAŁALNOŚĆ LODOWCA SKANDYNAWSKIEGO W ŁAGOWSKO-SULĘCIŃSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

 • historia utworzenia Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego,
 • zapoznanie z  formami ochrony przyrody w Łagowsko-Sulęcińskim Parku Krajobrazowym – park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu, Natura 2000, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów,
 • lodowiec jako siła, która ukształtowała krajobraz Parku,
 • geneza jeziora polodowcowego typu rynnowego na podstawie j. Trześniowskiego i Łagowskiego,
 • akumulacyjna i erozyjna działalność wód polodowcowych,
 • glacjalne rynny polodowcowe w Łagowsko-Sulęcińskim Parku Krajobrazowym,
 • zapoznanie z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w Parku,
 • przyroda rezerwatu przyrody „Pawski Ług”.

CEL: Przekazanie wiedzy: o erozyjnej i akumulacyjnej działalności wód polodowcowych, geneza jeziora Łagowskiego i Trześniowskiego. Zapoznanie z formami ochrony przyrody w Łagowsko-Sulęcińskim Parku Krajobrazowym. Upowszechnianie wiedzy o rezerwacie przyrody "Pawski Ług", kształcenie umiejętności przewidywania zagrożeń dla świata zwierząt i roślin oraz wyrabianie czynnej postawy w pogłębianiu wiedzy i zainteresowań przyrodniczych, ciekawostki przyrodnicze. 
SPOSÓB REALIZACJI: Spacer wzdłuż zachodniej linii brzegowej jeziora Łagowskiego, rezerwacie przyrody "Pawski Ług".
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Szkoła podstawowa i ponad podstawowa oraz inne grupy.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: Około 2,5 h.
NAJLEPSZY OKRES: Cały rok.


Temat: WALORY PRZYRODNICZE ŁAGOWSKO-SULĘCIŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

 • historia utworzenia Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego,
 • zapoznanie z  formami ochrony przyrody w Łagowsko-Sulęcińskim Parku Krajobrazowym – rezerwat przyrody, park krajobrazowy, Natura 2000, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów,
 • realizacja czynnej ochrony gągoła i nurogęsi w Łagowsko Sulęcińskim Parku Krajobrazowym jako aspekt kształcący umiejętności przewidywania zagrożeń dla świata zwierząt i roślin oraz wyrabianie czynnej postawy w pogłębianiu wiedzy i zainteresowań przyrodniczych,
 • zapoznanie z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w Parku,
 • zapoznanie z najważniejszymi cechami przyrodniczymi, walorami środowiska przyrody ożywionej i nieożywionej Parku oraz walorami kulturowymi,
 • budowa i funkcjonowanie ekosystemów leśnych,
 • znaczenie lasu: ekologiczne, produkcyjne i społeczne,
 • zagrożenia i ochrona lasów.

CEL: Przybliżenie przyrody Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego, zapoznanie się z różnymi formami ochrony przyrody na terenie parku.
SPOSÓB REALIZACJI: Spacer wzdłuż zachodniej linii brzegowej jeziora Łagowskiego, rezerwacie przyrody "Pawski Ług".
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Szkoła Podstawowa i ponad podstawowa oraz inne grupy.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: około 2h.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: FORMY OCHRONY PRZYRODY W POLSCE  

 • omówienie wszystkich form ochrony przyrody w Polsce,
 • zapoznanie z formami ochrony przyrody w Łagowsko-Sulęcińskim Parku Krajobrazowym –, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, Natura 2000, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów,
 • Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy jako jedna z 10 form ochrony przyrody,
 • realizacja czynnej ochrony gągoła i nurogęsi w Łagowsko Sulęcińskim Parku Krajobrazowym jako aspekt kształcący umiejętności przewidywania zagrożeń dla świata zwierząt i roślin oraz wyrabianie czynnej postawy w pogłębianiu wiedzy i zainteresowań przyrodniczych,
 • zapoznanie z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w Parku,
 • rezerwat przyrody "Nad Jeziorem Trześniowskim" jako jedna z 10 form ochrony przyrody,
 • zapoznanie z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w rezerwacie,
 • ptaki występujące nad j. Trześniowskim.

CEL: zapoznanie się z różnymi formami ochrony przyrody  w Polsce i na terenie parku. Upowszechnianie wiedzy na temat Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego.
SPOSÓB REALIZAJI: Spacer po rezerwacie przyrody "Nad jeziorem Trześniowskim".
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Szkoła Podstawowa i ponad podstawowa oraz inne grupy.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: ok. 1,5h.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


 

Zapewniamy fachową realizację wybranej tematyki.

Opiekunowie grupy odpowiadają za dojazd, zachowanie i bezpieczeństwo uczestników wycieczki.

Kontakt:
Biuro ŁSPK – tel. 572 279 875, Gorzów Wlkp., Ul. Walczaka 25.