Nawigacja

Edukacja

Na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego w 1999 roku w miejscowości Pszczew został wybudowany Ośrodek Edukacji Przyrodniczej (OEP). W Ośrodku odbywają się zajęcia edukacyjne, jest też baza noclegowa umożliwiająca kilkudniowy pobyt dzieci i młodzieży. Zajęcia w budynku OEP odbywają się w formie prelekcji lub warsztatów, a najczęstszymi metodami stosowanymi podczas zajęć są metody aktywne. Uczestniczące w zajęciach w budynku Ośrodka dzieci uczą się przyrody i poznają ją przez zabawę, doświadczenie i obserwacje (np. mikroskopowe). W ramach prowadzonej edukacji realizowanych jest kilkanaście tematów dostosowanych do wieku uczestników zajęć.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.: walory przyrodnicze i krajobrazowe PPK, ekosystem lasu, jeziora, rzeźbę polodowcową, ochronę przyrody i jej formy, zagrożenia i sposoby ochrony głównych elementów środowiska przyrodniczego. Często prowadzone są obserwacje ornitologiczne nad jeziorami. Wśród typowo przyrodniczych tras jest jedna ukazująca historię Pszczewa i jego zabytki.

Ośrodek_edukacji_przyrodniczej_

Rolę zaplecza dydaktyczno-naukowego Pszczewskiego Parku Krajobrazowego spełnia zbudowany w 1999 roku budynek Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, położony w pobliżu jeziora Szarcz w Pszczewie. Na wyposażenie budynku składają się: sala konferencyjna (max 50 miejsc siedzących), sala ekspozycyjno-dydaktyczna (25 miejsc siedzących), pracownia biologiczno-chemiczna (15 stanowisk mikroskopowych), pokoje gościnne (12 miejsc noclegowych) oraz apartament składający się z dwóch pokoi, kuchni  i łazienki (4 miejsca noclegowe), zaplecze kuchenne, a także wjazd dla wózków osób niepełnosprawnych (tylko w części przyziemnej budynku, do sali ekspozycyjnej). W sali ekspozycyjnej zobaczyć można stałą wystawę o tematyce przyrodniczej, a najmłodsi mogą pobawić się układając prawidłowo elementy tablic edukacyjno-przyrodniczych. Aby uatrakcyjnić otoczenie wokół budynku utworzono kilka zewnętrznych ekspozycji edukacyjno-przyrodniczych, wśród których na uwagę zasługuje: ogród dendrologiczny, staw dydaktyczny z kładką, ekspozycja skrzynek lęgowych, oraz „mini“ ścieżka przyrodnicza z tablicami informacyjnymi i grami. Dla grup dzieci i młodzieży przebywających na zajęciach w Ośrodku zbudowano wiatkę z miejscem na ognisko.

Więcej informacji na temat oferty noclegowej w budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie można uzyskać TUTAJ

 

P1070456
P1070545
P1070552
P1070557
P1070587
P1070588

Ścieżki przyrodniczo - edukacyjne na terenie Parku

Największy udział w prowadzonej w Parku edukacji zajmują prelekcje i warsztaty. Dużym zainteresowaniem cieszą się wycieczki terenowe i zajęcia na ścieżkach przyrodniczo-edukacyjnych. Realizując działalność edukacyjną pracownicy parku wyznaczyli 3 ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych o łącznej długości 10 km gdzie realizowane są terenowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

  • Ścieżka przyrodnicza „Wokół pszczewskiej Góry Wysokiej” (dł. ok. 5 km) wytyczona jest wokół malowniczego ozu, wśród lasów i jezior. Obszar po którym wiedzie ścieżka wyróżnia się młodą rzeźbą polodowcową, wśród której dominuje wzniesienie ozowe porośnięte lasami i jeziora położone w rynnach polodowcowych. Przejście ścieżką zajmuje ok. 2,5 h a realizowane na nie tematy dotyczą ekosystemów jeziora i lasu oraz poznawania gatunków drzew i krzewów i obserwacji życia w lesie.
  • Ścieżka kulturowo-przyrodnicza „Pszczew dawniej i dziś” (dł. ok. 2 km) prowadzi pełnymi uroku uliczkami Pszczewa, a powstała po to by ukazać historię tej miejscowości, jego zabytki ale również zwrócić uwagę na położenie Pszczewa nad jeziorem i ukazać jego znaczenie dla atrakcyjności turystycznej tej miejscowości. Przejście ścieżką zajmuje ok. 1,5 h.
  • Ścieżka przyrodnicza „Jeziora Gołyńskie” (dł. ok. 3 km) prowadzi przez różnowiekowe bory sosnowe w pobliżu dwóch jezior, pomiędzy którymi położony jest rezerwat przyrody „Jeziora Gołyńskie. Na ścieżce omawiane są tematy związane z rodzajami form ochrony przyrody w Polsce na przykładzie rezerwatu przyrody, rozpoznawaniem gatunków roślin, głównie drzew i krzewów oraz tematy związane z ekosystemem jeziora i procesem jego zarastania, gospodarką leśną.

Zapraszamy na zajęcia do sali ekspozycyjno – dydaktycznej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej. Sala wyposażona jest w tablice dydaktyczne, eksponaty przyrody ożywionej i nieożywionej oraz gry zachęcające do czynnego udziału w prowadzonych zajęciach. W sali zajęcia prowadzone są dla grupy liczącej do 25 osób.

 

P1070472
_DSC9489
_DSC9492

Nowe tematy zajęć realizowanych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie:

Temat: LABORATORIUM MAŁEGO NAUKOWCA

CEL:zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem laboratorium poprzez zabawę.
SPOSÓB REALIZACJI: Zajęcia laboratoryjne, podczas których:
- omawiamy zasady bezpieczeństwa w laboratorium,
- „eksperymentujemy” z bańkami mydlanymi,
- sporządzamy magiczne mikstury: tworzymy własne koło barw,
- poznajemy świat bakterii: sporządzamy pożywkę dla bakterii, obserwujemy kultury bakterii pod mikroskopem. .
POMOCE DYDAKTYCZNE: mikroskopy świetlne i dofinansowane przez WFOSiGW - zestawy wyposażenia doświadczalnego, zestawy szkiełek podstawowych i nakrywkowych, zestawy narzędzi do preparowania, garnki 6l do doświadczeń, ochronne: fartuszki, okulary oraz rękawiczki.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 1-1,5 godz.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: ŚWIAT POD MIKROSKOPEM

CEL:Nauka obsługi mikroskopu świetlnego oraz zrozumienie zasad pracy w laboratorium.
SPOSÓB REALIZACJI: Zajęcia laboratoryjne, podczas których:
- uczymy się zasad zachowania się w laboratorium,
- poznajemy budowę oraz uczymy się obsługi mikroskopu świetlnego,
- obserwujemy zebrane przez uczestników zajęć części roślinne oraz fito- i zooplankton,
- odkrywamy świat owadów w powiększeniu. .
POMOCE DYDAKTYCZNE: mikroskopy świetlne oraz dofinansowane przez WFOSiGW - zestawy wyposażenia doświadczalnego, zestawy szkiełek podstawowych i nakrywkowych, zestawy narzędzi do preparowania.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 1-1,5 godz.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: LABORATORIUM EKO-BADACZA – POROZMAWIAJMY O POWIETRZU

CEL:Zrozumienie przez uczestników zajęć negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na organizmy żywe, poznanie mechanizmu powstawania kwaśnych deszczy, poznanie sposobów ograniczania zanieczyszczeń powietrza, poznanie zasad pracy w laboratorium.
SPOSÓB REALIZACJI: - prezentacja multimedialna wprowadzająca w temat,
- doświadczenie laboratoryjne wyjaśniające mechanizm powstawania kwaśnych deszczy – badanie zachowania się dwutlenku siarki wobec wody i kredy,
- doświadczenie laboratoryjne obrazujące działanie dwutlenku siarki na barwę kwiatów,
- porosty jako przykład organizmów wskaźnikowych jakości powietrza – określenie czystości powietrza w okolicy Ośrodka przy pomocy skali porostowej,
- dyskusja na temat możliwości ograniczania zanieczyszczeń powietrza. .
POMOCE DYDAKTYCZNE: mikroskopy świetlne i dofinansowane przez WFOSiGW - zestaw do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu, walizka eko-badacza, konduktometr, termometr laboratoryjny bezrtęciowy.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 1,5-2 godz.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: LABORATORIUM EKO-BADACZA – WODA I GLEBA

CEL:Określenie stanu wody i gleby na badanym obszarze, poznanie zasad pracy w laboratorium.
SPOSÓB REALIZACJI: - prezentacja multimedialna wprowadzająca w temat,
- doświadczenia laboratoryjne: oznaczanie twardości i pH wody, wykrywanie fosforanów, azotanów i amonu w wodzie,
- doświadczenia laboratoryjne: wykrywanie azotanów i amonu w glebie (porównanie próbki z pola uprawnego i z terenu zieleni),
- praca z mikroskopem świetlnym – obserwacja drobnych organizmów wodnych – fito- i zooplanktonu. .
POMOCE DYDAKTYCZNE: mikroskopy świetlne oraz dofinansowane przez WFOSiGW - zestaw do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu, walizka eko-badacza.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 1,5-2 godz.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: ZOSTAŃ PRZYJACIELEM PSZCZÓŁ!

CEL:Inspirowanie do działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół, kształtowanie postaw przyjaznych pszczołom.
SPOSÓB REALIZACJI: - rozmowa na temat roli zapylaczy oraz ich potrzeb życiowych,
- gra terenowa ucząca postaw przyjaznych pszczołom.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 2-3 godz.
NAJLEPSZY OKRES: kwiecień-sierpień.


Temat: POMAGAMY JEŻOM + ŚWIAT POD MIKROSKOPEM

CEL:Inspirowanie do działań na rzecz poprawy warunków życia jeży, kształtowanie postaw przyjaznych jeżom + nauka obsługi mikroskopu świetlnego oraz zrozumienie zasad pracy w laboratorium.
SPOSÓB REALIZACJI: - rozmowa na temat jeży oraz potrzeby ich ochrony, - budowa domku dla jeży.
Zajęcia laboratoryjne, podczas których:
- uczymy się zasad zachowania się w laboratorium,
- poznajemy budowę oraz uczymy się obsługi mikroskopu świetlnego,
- obserwujemy zebrane przez uczestników zajęć części roślinne oraz fito- i zooplankton,
- odkrywamy świat owadów w powiększeniu.
POMOCE DYDAKTYCZNE: mikroskopy świetlne oraz dofinansowane przez WFOSiGW - zestawy wyposażenia doświadczalnego, zestawy szkiełek podstawowych i nakrywkowych, zestawy narzędzi do preparowania, szalki Petriego.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 2-2,5 godz.
NAJLEPSZY OKRES: wrzesień-listopad.


Temat: EKOSYSTEM LASU

CEL:Zrozumienie złożoności ekosystemu leśnego, zależności jednych organizmów od drugich oraz powiazań człowieka z lasem.
SPOSÓB REALIZACJI: - spacer wokół pszczewskiej Góry Wysokiej,
- rozmowa na temat gatunków drzew, ochrony czynnej ptaków, śladów zwierząt, grzybów jadalnych i niejadalnych,
- wypełnienie karty pracy „Człowiek a las”.
POMOCE DYDAKTYCZNE: lornetki, przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 3-4 godz.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: DOTYKAMY OTACZAJĄCĄ NAS PRZYRODĘ + ŚWIAT POD MIKROSKOPEM

CEL:Próba kontaktu z fauną i florą za pomocą różnego typu sprzętu - sposoby podglądania przyrody + nauka obsługi mikroskopu świetlnego oraz zrozumienie zasad pracy w laboratorium.
SPOSÓB REALIZACJI: Wycieczka w terenie, podczas której uczymy się:
- jak dotknąć motyla, aby go nie uszkodzić, a dobrze określić gatunek? (wykorzystanie siatki do łapania motyli, dokumentacja fotograficzna – aparat fotograficzny),
- jak złapać żabę lub ropuchę by uniknąć bezpośredniego kontaktu z płazem? (wykorzystanie siatki do łapania płazów i gadów, dokumentacja fotograficzna – aparat fotograficzny),
- jak podglądać ptaki, aby ich nie płoszyć i nie niepokoić? (wykorzystanie lornetek do obserwacji ptaków),
Zajęcia laboratoryjne, podczas których:
- uczymy się zasad zachowania się w laboratorium,
- poznajemy budowę oraz uczymy się obsługi mikroskopu świetlnego,
- obserwujemy zebrane przez uczestników zajęć części roślinne oraz fito- i zooplankton,
- odkrywamy świat owadów w powiększeniu.
POMOCE DYDAKTYCZNE: lornetki, przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt, mikroskopy świetlne oraz dofinansowane przez WFOSiGW – siatka, zestawy wyposażenia doświadczalnego, zestawy szkiełek podstawowych i nakrywkowych, zestawy narzędzi do preparowania, szalki Petriego.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 2-4 godz.
NAJLEPSZY OKRES: kwiecień – wrzesień.


Temat: ZORIENTUJ SIĘ W TERENIE + ŚWIAT POD MIKROSKOPEM

CEL:Próba kontaktu z fauną i florą za pomocą różnego typu sprzętu - sposoby podglądania przyrody + nauka obsługi mikroskopu świetlnego oraz zrozumienie zasad pracy w laboratorium.
SPOSÓB REALIZACJI: Wycieczka w terenie (dojazd autokarem do miejscowości Borowy Młyn), podczas której:
- uczymy się jak posługiwać się kompasem i prawidłowo orientować mapę względem kierunków świata,
- określamy położenie siedmiu punktów orientacyjnych na mapie topograficznej,
- dyskutujemy na temat form ochrony przyrody, poznając jednocześnie rezerwat przyrody „Jeziora Gołyńskie”,
- zbieramy wspólnie materiał do późniejszych obserwacji mikroskopowych.
Zajęcia laboratoryjne, podczas których:
- uczymy się zasad zachowania się w laboratorium,
- poznajemy budowę oraz uczymy się obsługi mikroskopu świetlnego,
- obserwujemy zebrane przez uczestników zajęć części roślinne oraz fito- i zooplankton,
- odkrywamy świat owadów w powiększeniu.
POMOCE DYDAKTYCZNE: kompasy, karty pracy z mapą topograficzną, mikroskopy świetlne oraz dofinansowane przez WFOSiGW - zestawy wyposażenia doświadczalnego, zestawy szkiełek podstawowych i nakrywkowych, zestawy narzędzi do preparowania, szalki Petriego.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 2-4 godz.
NAJLEPSZY OKRES: marzec – listopad.

Zapraszamy do udziału w zajęciach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, urozmaiconych poprzez wykorzystanie pomocy naukowych, zakupionych dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Po zakończeniu zajęć zachęcamy do skorzystania z możliwości zorganizowania ogniska w wiacie edukacyjnej z paleniskiem, której budowa została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Możliwe jest również przeprowadzenie warsztatów o tematyce przyrodniczej dla nauczycieli.

Cennik wynajmu pomieszczeń edukacyjnych oraz zorganizowania ogniska

 

Rodzaj usługiCena
Wynajem sali dzieci - 35 zł/h
dorośli - 70 zł/h
Ognisko
(może być połączone z edukacją)
50 zł/h

 

ZAPRASZAMY!