Nawigacja

Przyroda Parku

Do zróżnicowania szaty roślinnej Parku przyczyniła się różno­rodność zespołów roślinnych, spośród których duże znaczenie mają zespoły związane z wodami, brzegami zbiorników wodnych, bagnami oraz różnego rodzaju torfo­wiskami. Na tym terenie można prześledzić wszystkie stadia zarastania i wypłycania jezior, a także znaleźć szereg rzadkich i chronio­nych gatunków roślin.
Do chwili obecnej na tym obszarze udokumen­towano 458 gatunków roślin naczyniowych, w tym 42 gatunki roślin objętych ochroną prawną. Łącznie występuje tu 6 gatunków z Czerwonej Listy gatunków wymiera­jących i zagrożonych wymarciem w skali kraju: rosiczka okrągło­listna Drosera rotundifolia, rosiczka pośrednia Drosera intermedia, turzyca bagienna Carex limosa, kruszczyk błotny Epipactis palustris, jezierza mniejsza Najos minor oraz największa osobliwość florys­tyczna Parku - goździk siny Dianthus gratianopolitanus. Z gatunków flory zarodni­kowej stwierdzono występo­wanie wątrobowca Pallavicinia lyellii (kat. E), trzech gatunków torfowców objętych ochroną ścisłą (Sphagnum russowi, S. teres, S. palustre) oraz brodaczki kędzierzawej (Usnea cfr. subfloridana), porostu o kategorii zagro­żenia EN, objętego ochroną strefową.

Goździk siny
Goździk siny

Głównym zbiorowiskiem roślinnym Parku są lasy. Zajmują blisko 90% powierzchni, wśród nich dominują bory sosnowe, a mniej liczne lasy liś­ciaste zachowały się głównie w dolinie Gyżynki, gdzie wystę­pują łęgi olchowo-jesionowe, olsy źród­liskowe i olesy.
Do cennych elementów zbiorowisk roślinnych Parku należą torfowiska. Wiele ze spotkanych tutaj gatunków flory posiada statut roślin rzadkich, zagro­żonych i chronionych m.in.: wspomniane wyżej rosiczki, bagno zwyczajne, kłoć wiechowata. Zajmujące ok. 300 ha torfo­wiska niskie magazynują (jak obliczono) dwa razy więcej wody niż największe w Parku jezioro Jelito.
Do rzadkich elementów szaty roślin­nej należą łąki świeże i wilgotne, pastwiska, których szybkie zanikanie w ciągu ostatnich 20-30 lat związane jest z zanikiem trady­cyjnych form zagospoda­rowania.

Żuraw
Żuraw

Urozmaicona rzeźba terenu i, co za tym idzie różno­rodność siedlisk, to środowisko życia wielu gatunków zwierząt. Najlepiej poznana została awifauna Parku gdzie stwier­dzono obecność 167 gatunków ptaków, co stanowi 38% awifauny naszego kraju. Z ptaków lęgowych liczących ok. 116 gatunków spoty­kanych w parku trzeba wymienić między innymi: bielika Haliaeetus albicilla, kanię rudą Milvus milvus, żurawia Grus grus, lelka Lullula arborea, dudka Upupa epops, dzięcioła średniego Dendrocopos medius, strumieniówkę Locustella fluviatilis, świersz­czaka Locustella naevia, pliszkę górską Motacilla cinerea, muchołówkę małą Ficedula parva.

Nie mniej ciekawie przedstawia się lista gatunków nielę­gowych spośród, których warto wymienić łabędzie krzykliwe Cygnus cygnus, perkozy rdzawoszyje Podiceps grisegena, świstuny Anas penelope, rożeńce Anas acuta, płaskonosy Anas clypeata, błotniaki zbożowe Circus cyaneus, jemiołuszki Bombycilla garrulus, pluszcze Cinclus cinclus, wąsatki Panurus biarmicus.

Wiewiórka
Wiewiórka

Nieco słabiej zbadana grupa zwierząt - ssaki, liczy blisko 41 gatunków, co stanowi 40% krajowej terio­fauny. Tu na pierwszym miejscu trzeba wymienić bobra Castor fiber, którego wsiedlono w 1986 roku do Rynny Gryżyny, po sześciu wiekach nieobec­ności na tym terenie. Ze ssaków środowisk lądowych można spotkać tu drapieżniki – lisy, jenoty, tchórze, kuny, borsuki i norki amerykańskie oraz duże ssaki roślino­żerne – jelenie.
Na terenie Gryżyń­skiego Parku Krajobra­zowego stwierdzono dotychczas występowanie 7 gatunków nietoperzy, co stanowi 31,8% wszystkich stwierdzo­nych dotychczas na terenie Polski.

Ze świata owadów stwierdzono obecność 181 gatunków – w tym chronionych takich jak jelonek rogacz Lucanus cervus, kozioróg dębosz Cerambyx cerdo, pachnica dębowa Osmoderma eremita, 8 przedstawicieli chronionego rodzaju biegaczCarabus sp.
W wodach Gryżyń­skiego Parku Krajobra­zowego stwierdzono obecność 1 przedstawiciela krągłoustych – minoga strumie­niowego oraz 27 gatunków ryb co stanowi 21% krajowej ichtiofauny.

Jaszczurka żyworodna
Jaszczurka żyworodna

Z gromady gadów 6 gatunków, spośród 8 krajowych gatunków gadów, w tym zagrożonego w kraju żółwia błotnego Emys orbicularis.
Bogactwo gatunkowe płazów związane jest z obfitością środowisk wodnych i podmokłych w Parku, gdzie żyje 11 gatunków płazów (61% krajowej batra­chofauny): traszka zwyczajna Triturus vulgaris i grzebie­niasta Triturus cristatus, ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona Bufo viridis, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, rzekotka drzewna Hyla arborea, kumak nizinny Bombina bombina i gatunków żab.