Nawigacja

Informacje ogólne

Logo PKUWPark Krajobrazowy „Ujście Warty” powstał w 1996 roku. Po powołaniu w 2001r. Parku Narodowego „Ujście Warty”, nasz Park obejmuje obecnie obszar 17697,89 ha, pozostając jednym z największych parków województwa lubus­kiego. Park położony jest tuż przy granicy polsko­-niemieckiej i obejmuje gminy: Słońsk, Witnica, Kostrzyn nad Odrą i Górzyca. Okolice ujścia Warty to jedno z najciekawszych miejsc w Polsce. Krzyżują się tu dwie wielkie rzeki Odra i Warta, kształtujące niezwykły charakter tego terenu. Cechą wyróżniającą krajobrazu Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” spośród wielu innych są dominujące tereny otwarte – rozległe podmokłe łąki i pastwiska, liczne starorzecza, torfianki, glinianki, śródpolne oczka wodne i niewielkie zadrzewienia. Przecinająca je sieć niewielkich rzek i kanałów melioracyjnych liczy ponad 300 km długości i jest pozosta­łością rozbudowanej niegdyś sieci hydrologicznej rzeki Warty. Do drugiej połowy XVIII wieku przyujściowy odcinek Warty miał charakter śródlądowej delty o rozległej powierzchni. W następnych okresach przeprowadzano szereg prac zmierzających do ujarzmienia „dzikich” meandrów Warty i przynajmniej częściowego osuszenia terenu. Pomimo tych przekształceń dolina dolnej Warty posiada ogromną wartość przyrodniczą. Być może, paradoksalnie, przekształ­cenia owe umożliwiły powstanie nowych, bardzo cennych siedlisk. Poza terasami Odry i Warty występują tu także morenowe wysoczyzny i sandry.


mapa PKUW do materiałów promocyjnych II kopia


Podstawy prawne utworzenia Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”:
  • Rozporządzenie Wojewody Gorzowskiego Nr 7 z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” ( Dz. Urz. woj. gorzowskiego Nr 1 z 14 lutego 1997 r. ).
  • Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 7 Wojewody Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego p. n. „Ujście Warty” (Dz. Urz. z 2002 r. Nr 61, poz. 768).
  • Uchwała Nr XLIII/647/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Ujście Warty"