Nawigacja

Informacje ogólne

Logo KPKKrzesiński Park Krajobrazowy został utworzony w 1998 r. na mocy rozpo­rządzenia Wojewody Zielono­górskiego. Jego powierz­chnia wynosi 8546 ha. Nie posiada on otuliny. Park położony jest na terenie 3 gmin: Cybinka, Gubin i Maszewo. Adminis­tracją terenów leśnych zajmuje się Nadleśnictwo: Cybinka (879 ha) i Gubin (2250 ha).

Park obejmuje tereny pradoliny Odry (25-kilome­trowy fragment, w tym 10-kilome­trowy odcinek graniczny) oraz ujściowy fragment koryta rzeki Nysy Łużyckiej. Oprócz Nysy Łużyckiej na terenie Parku do Odry uchodzi Łomianka, która zbiera dopływy z drugiej terasy pradoliny – Steklnik, Młynówkę i Wężyska. Przyległe do obu dolin rzecznych wysokie terasy, porośnięte są borami sosnowymi i wznoszą się miejscami na ponad 30 m nad poziom rzeki.

Krajobraz_kpk
Krajobraz Parku

Charakterystyczną cechą Parku jest duży udział w jego powierz­chni użytków zielonych, położonych na terasie zalewowej pradoliny Odry. Najcen­niejszym obszarem Krzesińskiego Parku Krajobrazowego jest zalewany okresowo polder przeciw­powodziowy Krzesin-Bytomiec. Przy wezbraniu wody na rzece Odrze powyżej stanów średnich następuje stopniowe podtapianie i zalewanie polderu, poczynając od miejsc najniżej położonych (wokół Jeziora Krzesińskiego) po łąki i pastwiska leżące w dalszej, wschodniej części polderu. Duże obszary okresowo zalewanych lub podmokłych łąk stwarzają odpowiednie warunki bytowania dla wielu gatunków zwierząt.


Mapa Krzesińskiego Parku Krajobrazowego


Podstawy prawne utworzenia Krzesińskiego Parku Krajobrazowego:
  • Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1998r. w sprawie utworzenia Krzesińskiego Parku Krajobrazowego.
  • UCHWAŁA NR XXIX/453/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego