Nawigacja

Przyroda Parku

Różnorodność środowisk, jakie można zaobserwować na terenie Krzesińskiego Parku wpływa na atrakcyjność tego obszaru pod względem przyrodniczym. Międzywale Odry, zajęte przez doskonale wykształcone łęgi wierzbowo-topolowe w kompleksie z licznymi starorzeczami, trzcinowiskami i szuwarami mozgowymi jest największym i najlepiej zachowany kompleksem łęgów wierzbowo-topolowych na całym odcinku Odry Środkowej. Wilgotne łąki w okolicy Bytomca są miejscem występowania kilku gatunków storczyków. Polder Krzesiński ze względu na regularne zalewanie podczas wysokich stanów wód jest wielkim bogactwem siedlisk seminaturalnych takich jak: łąki zalewowe, łąki wilgotne, turzycowiska oraz szuwary. W pobliżu Jeziora Krzesińskiego godnymi uwagi zbiorowiskami roślinnymi są łąki selernicowate. Natomiast samo jezioro jest jedynym stanowiskiem na terenie Parku gdzie występują grzybienie północne Nymphaea candida. To bogactwo siedlisk koncentruje tu większość rzadkich i chronionych stanowisk gatunków roślin łąkowych Parku, takich jak storczyki: kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis, kukułka plamista Dactylorhiza maculata, kukułka krwista Dactylorhiza incarnata oraz konitrut błotny Grattiola officinalis, selernica żyłkowana Cnidium dubium, czosnek kątowaty Allium angulosum, rutewka żółta Thalictrum flavum i bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata.

Dzika róża
Dzika róża

Na obszarze parku występują także liczne torfowiska związane z siedliskami boru lub lasu bagiennego. Torfowiska te są chronione w ramach użytków ekologicznych. W miejscach tych można zaobserwować stanowiska rzadkich i wymierających gatunków takich jak: rosiczka pośrednia Drosera intermedia, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, bagno zwyczajne Ledum palustre, modrzewica zwyczajna Andromeda polifonia oraz żurawina błotna Oxycoccus palustris. Obecnie na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono 675 gatunków roślin naczyniowych.

Bogactwo flory niesie za sobą również bogactwo fauny na terenie naszego Parku. Przepych kwitnących łąk przyciąga do siebie mnóstwo kolorowych motyli oraz ważek. Gatunki objęte ścisłą ochroną, wymagające ochrony czynnej to modraszek telejus Maculinea teleius oraz modraszek nausitous Maculinea nausitous.

Duża dostępność środowisk wodnych i podmokłych wiąże się z bogactwem gatunkowym płazów na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego. W zbiornikach wodnych Parku i w ich sąsiedztwie żyje 13 gatunków płazów, co stanowi 72% krajowej batrachofauny. Wśród nich 2 gatunki wpisane są na krajową Czerwoną Listę: traszka grzebieniasta Triturus cristatus i kumak nizinny Bombina bombina. Stwierdzono też występowanie sześciu spośród ośmiu krajowych gatunków gadów, w tym zagrożonego w kraju żółwia błotnego Emys orbicularis i gniewosza plamistego Coronella austriaca.

Zaskroniec zwyczajny
Zaskroniec zwyczajny

Teren Krzesińskiego Parku Krajobrazowego jest bogaty pod względem stwierdzonych przedstawicieli awifauny. Obecnie odnotowano 218 gatunków ptaków, co stanowi 48,5% krajowej awifauny. Obszar ten z jednej strony stanowi ważne lęgowisko dla licznych gatunków ptaków, z drugiej strony jest ważną ostoją dla migrujących gatunków, w szczególności wodnych. Na terenie parku znajduje się największa w zachodniej Polsce kolonia bociana białego Ciconia ciconia, który gniazduje we wsi Kłopot w liczbie ok. 20 par (w przeszłości gniazdowało w tym miejscu do 35 par).

Teren ten jest także jednym z nielicznych w Dolinie Środkowej Odry lęgowiskiem kulika wielkiego Numenius arquata. Z innych cennych gatunków gniazdujących na tym obszarze należy wymienić: gągoła Bucephala clangula, nurogęsia Mergus merganser, błotniaka łąkowego Circus pygargus, kanię rudą Milvus milvus, kanię czarną Milvus migrans, bielika Haliaeetus albicilla, derkacza Crex crex i liczne inne gatunki, szczególnie wodno-błotne.

czapla_biala
Czapla biała

Z ssaków stwierdzono występowanie 41 gatunków, co stanowi 40% krajowej teriofauny. Wśród drobnych ssaków dominują gatunki związane z lasami i zadrze­wieniami. W przypadku ryjówek szczególnie liczna jest ryjówka malutka Sorex minutus. Wśród gryzoni leśnych dominuje nornica ruda Myodes glareolus. Uwagę zwraca również występowanie na tym terenie nornika północnego Microtus oeconomus i burego Microtus agrestis. Oba gatunki związane są z terenami podmokłymi. Wody KPK i ich sąsiedztwo zamieszkują bóbr Castor fiber, wydra Lutra lutra, rzęsorek rzeczek Neomys fodiens i karczownik Arvicola amphibius. Nadwodne siedliska są również chętnie penetrowane przez norkę amerykańską Neovison vison. Duża powierzchnia wód, stanowiących potencjalny wodopój, sprawia że obszar parku jest miejscem dużych koncentracji większych ssaków jak sarny Capreolus capreolus, jelenie Cervus elaphus czy dziki Sus scrofa. Spośród nietoperzy stwierdzono dotychczas występowanie dziewięciu gatunków.