zpkwlNa podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) w związku z art.18 ust. 1, at. 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, art. 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), oraz rozdziału 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794)

 

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego

informuje o przystąpieniu do sporządzenia:

 projektu planów ochronydla Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego i Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego

 

Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje zagadnienia wyszczególnione w rozdziale 4 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r.
Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Poznaniu.

Wszystkie zainteresowane osoby i podmioty mają prawo do zapoznania się z wynikami prac wykonanych na potrzeby sporządzenia projektów planów ochrony oraz możliwości zgłaszania do nich uwag i wniosków w formie pisemnej na adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, ul. Franciszka Walczaka 25 66-400 Gorzów Wielkopolski lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zpkwl.gorzow.pl oraz na adres elektroniczny wykonawcy: sekretariat@poznan.buligl.pl.

Informacje o stanie zaawansowania prac nad dokumentacją oraz materiały robocze związane z projektami planów ochrony będą publikowane w formie elektronicznej na stronie internetowej www.zpkwl.gorzow.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać również w godzinach urzędowania tj. w poniedziałek od godz. 8.00-16.00, od wtorku do piątku od godz. 7.30-15.30 w siedzibie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego ul. Franciszka Walczaka 25 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Wszystkie zainteresowane osoby i podmioty będą miały prawo po zakończeniu prac nad opracowaniem projektów planów ochrony do zapoznania się z nimi oraz zgłaszania do nich uwag i wniosków w terminie 21 dni. Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez sporządzającego projekty planów ochrony - Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, który poinformuje w formie ponownego ogłoszenia o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów ochrony oraz sposobie składania i rozpatrywaniu wniosków i uwag.

 

zpkwlbul