belka loga EU i RP

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje dla parków narodowych i parków krajobrazowych projekt pn. „Obszar chroniony, obszar dostępny”.

Celem projektu jest wypracowanie ramowego modelu dostępnego parku narodowego i krajobrazowego jako elementu dostępności oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami i wdrożenie wybranych elementów tego modelu przez 16 parków przyrodniczych w Polsce.

Jednym z elementów projektu jest analiza i diagnoza barier i potrzeb w dostępie do oferty turystycznej osób ze szczególnymi potrzebami w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Wyniki ankiet pozwolą na lepsze poznanie problematyki oraz przygotowanie narzędzi w ramach projektu.

Jeśli chcesz pomóc w rozwoju turystyki dla osób ze szczególnymi potrzebami wypełnij ANKIETĘ.

Zapraszamy do udziału w ankiecie