PFRON wersja podstawowa RGB 01 mały

 

Województwo Lubuskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic”. Granty wypłacane są przez zarząd PFRON w ramach realizacji projektu  „Obszar chroniony, obszar dostępny”

 

W ramach realizacji projektu planuje się dostosować część budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wykonanie następujących prac remontowych:

  • przystosowanie pochylni dla wózków inwalidzkich poprzez zamontowanie poręczy oraz przygotowanie spocznika i prawidłowej pochylni,
  • wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych, które umożliwią osobie niepełnosprawnej wjazd do budynku Ośrodka,
  • wymianę drzwi wewnętrznych w budynku, na takie o odpowiedniej szerokości, które będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych (2 szt),
  • remont łazienki w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz osób o szczególnych potrzebach,
  • wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych oraz zniwelowanie krawężnika w celu umożliwienia wjazdu na chodnik,
  • montaż oświetlenia w sali edukacyjnej.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia zakłada się wykonać cykl filmów umożliwiających osobom niepełnosprawnym (również dzieciom) poznanie piękna PPK oraz jego walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych. Planuje się wykonać:

  • 10 filmów przyrodniczych przedstawiających przyrodę oraz ciekawe miejsca na terenie PPK,
  • 20 filmów (podcastów) przedstawiających wybrane miejsca przeznaczone do turystyki, ale pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, również dzieci i osób starszych,
  • mapę interaktywną która umożliwiłaby osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom wskazanie lokalizacji miejsc turystycznych i przyrodniczych w PPK pod kątem ich dostępności dla wybranych rodzajów niepełnosprawności,
  • wirtualny spacer po wszystkich terenach dostępnych w różnym stopniu dla osób niepełnosprawnych na terenie PPK (przedstawionych w podcastach), na którym można zobaczyć konkretne miejsca oraz ich charakterystykę, a także wybrane miejsca ciekawe pod kątem przyrodniczym, historycznym i kulturowym.

W ramach projektu przewiduje się zapewnienie doposażenia Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie w sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne i narzędzia do prowadzenia edukacji przyrodniczej, jako bazy do budowania nowego rodzaju zajęć skierowanych do osób z różnymi niepełnosprawnościami. Na zakończenie projektu planuje się zorganizować  w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie warsztaty dla terapeutów z każdego powiatu województwa lubuskiego i pracowników ZPKWL.

 

Oświadczenie informacyjne

 FE POWER poziom pl 1 1600