Gościmy

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

   

Imieniny obchodzą

Dzisiaj jest: 16 Listopad 2018    |    Imieniny obchodzą: Maria, Edmund, Marek
   

Wyszukaj

   

Krzesiński Park Krajobrazowy

Nawigacja

Informacje ogólne

Logo KPKKrzesiński Park Krajobrazowy został utworzony w 1998 r. na mocy rozpo­rządzenia Wojewody Zielono­górskiego. Jego powierz­chnia wynosi 8546 ha. Nie posiada on otuliny. Park położony jest na terenie 3 gmin: Cybinka, Gubin i Maszewo. Adminis­tracją terenów leśnych zajmuje się Nadleśnictwo: Cybinka (879 ha) i Gubin (2250 ha).

Park obejmuje tereny pradoliny Odry (25-kilome­trowy fragment, w tym 10-kilome­trowy odcinek graniczny) oraz ujściowy fragment koryta rzeki Nysy Łużyckiej. Oprócz Nysy Łużyckiej na terenie Parku do Odry uchodzi Łomianka, która zbiera dopływy z drugiej terasy pradoliny – Steklnik, Młynówkę i Wężyska. Przyległe do obu dolin rzecznych wysokie terasy, porośnięte są borami sosnowymi i wznoszą się miejscami na ponad 30 m nad poziom rzeki.

Krajobraz_kpk

Charakterystyczną cechą Parku jest duży udział w jego powierz­chni użytków zielonych, położonych na terasie zalewowej pradoliny Odry. Najcen­niejszym obszarem Krzesińskiego Parku Krajobrazowego jest zalewany okresowo polder przeciw­powodziowy Krzesin-Bytomiec. Przy wezbraniu wody na rzece Odrze powyżej stanów średnich następuje stopniowe podtapianie i zalewanie polderu, poczynając od miejsc najniżej położonych (wokół Jeziora Krzesińskiego) po łąki i pastwiska leżące w dalszej, wschodniej części polderu. Duże obszary okresowo zalewanych lub podmokłych łąk stwarzają odpowiednie warunki bytowania dla wielu gatunków zwierząt.


Mapa Krzesińskiego Parku Krajobrazowego


Podstawy prawne utworzenia Krzesińskiego Parku Krajobrazowego:
 • Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1998r. w sprawie utworzenia Krzesińskiego Parku Krajobrazowego.
 • Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2004r. o zmianie rozporządzenia Nr 12 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1998r. w sprawie utworzenia Krzesińskiego Parku Krajobrazowego.
 

Przyroda Parku

Różnorodność środowisk, jakie można zaobserwować na terenie Krzesińskiego Parku wpływa na atrakcyjność tego obszaru pod względem przyrodniczym. Międzywale Odry, zajęte przez doskonale wykształcone łęgi wierzbowo-topolowe w kompleksie z licznymi starorzeczami, trzcinowiskami i szuwarami mozgowymi jest największym i najlepiej zachowany kompleksem łęgów wierzbowo-topolowych na całym odcinku Odry Środkowej. Wilgotne łąki w okolicy Bytomca są miejscem występowania kilku gatunków storczyków. Polder Krzesiński ze względu na regularne zalewanie podczas wysokich stanów wód jest wielkim bogactwem siedlisk seminaturalnych takich jak: łąki zalewowe, łąki wilgotne, turzycowiska oraz szuwary. W pobliżu Jeziora Krzesińskiego godnymi uwagi zbiorowiskami roślinnymi są łąki selernicowate. Natomiast samo jezioro jest jedynym stanowiskiem na terenie Parku gdzie występują grzybienie północne Nymphaea candida. To bogactwo siedlisk koncentruje tu większość rzadkich i chronionych stanowisk gatunków roślin łąkowych Parku, takich jak storczyki: kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis, kukułka plamista Dactylorhiza maculata, kukułka krwista Dactylorhiza incarnata oraz konitrut błotny Grattiola officinalis, selernica żyłkowana Cnidium dubium, czosnek kątowaty Allium angulosum, rutewka żółta Thalictrum flavum i bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata.

Dzika róża

Na obszarze parku występują także liczne torfowiska związane z siedliskami boru lub lasu bagiennego. Torfowiska te są chronione w ramach użytków ekologicznych. W miejscach tych można zaobserwować stanowiska rzadkich i wymierających gatunków takich jak: rosiczka pośrednia Drosera intermedia, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, bagno zwyczajne Ledum palustre, modrzewica zwyczajna Andromeda polifonia oraz żurawina błotna Oxycoccus palustris. Obecnie na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono 675 gatunków roślin naczyniowych.

Bogactwo flory niesie za sobą również bogactwo fauny na terenie naszego Parku. Przepych kwitnących łąk przyciąga do siebie mnóstwo kolorowych motyli oraz ważek. Gatunki objęte ścisłą ochroną, wymagające ochrony czynnej to modraszek telejus Maculinea teleius oraz modraszek nausitous Maculinea nausitous.

Duża dostępność środowisk wodnych i podmokłych wiąże się z bogactwem gatunkowym płazów na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego. W zbiornikach wodnych Parku i w ich sąsiedztwie żyje 13 gatunków płazów, co stanowi 72% krajowej batrachofauny. Wśród nich 2 gatunki wpisane są na krajową Czerwoną Listę: traszka grzebieniasta Triturus cristatus i kumak nizinny Bombina bombina. Stwierdzono też występowanie sześciu spośród ośmiu krajowych gatunków gadów, w tym zagrożonego w kraju żółwia błotnego Emys orbicularis i gniewosza plamistego Coronella austriaca.

Zaskroniec zwyczajny

Teren Krzesińskiego Parku Krajobrazowego jest bogaty pod względem stwierdzonych przedstawicieli awifauny. Obecnie odnotowano 218 gatunków ptaków, co stanowi 48,5% krajowej awifauny. Obszar ten z jednej strony stanowi ważne lęgowisko dla licznych gatunków ptaków, z drugiej strony jest ważną ostoją dla migrujących gatunków, w szczególności wodnych. Na terenie parku znajduje się największa w zachodniej Polsce kolonia bociana białego Ciconia ciconia, który gniazduje we wsi Kłopot w liczbie ok. 20 par (w przeszłości gniazdowało w tym miejscu do 35 par).

Teren ten jest także jednym z nielicznych w Dolinie Środkowej Odry lęgowiskiem kulika wielkiego Numenius arquata. Z innych cennych gatunków gniazdujących na tym obszarze należy wymienić: gągoła Bucephala clangula, nurogęsia Mergus merganser, błotniaka łąkowego Circus pygargus, kanię rudą Milvus milvus, kanię czarną Milvus migrans, bielika Haliaeetus albicilla, derkacza Crex crex i liczne inne gatunki, szczególnie wodno-błotne.

czapla_biala

Z ssaków stwierdzono występowanie 41 gatunków, co stanowi 40% krajowej teriofauny. Wśród drobnych ssaków dominują gatunki związane z lasami i zadrze­wieniami. W przypadku ryjówek szczególnie liczna jest ryjówka malutka Sorex minutus. Wśród gryzoni leśnych dominuje nornica ruda Myodes glareolus. Uwagę zwraca również występowanie na tym terenie nornika północnego Microtus oeconomus i burego Microtus agrestis. Oba gatunki związane są z terenami podmokłymi. Wody KPK i ich sąsiedztwo zamieszkują bóbr Castor fiber, wydra Lutra lutra, rzęsorek rzeczek Neomys fodiens i karczownik Arvicola amphibius. Nadwodne siedliska są również chętnie penetrowane przez norkę amerykańską Neovison vison. Duża powierzchnia wód, stanowiących potencjalny wodopój, sprawia że obszar parku jest miejscem dużych koncentracji większych ssaków jak sarny Capreolus capreolus, jelenie Cervus elaphus czy dziki Sus scrofa. Spośród nietoperzy stwierdzono dotychczas występowanie dziewięciu gatunków.


Historia i kultura

Krzesiński Park Krajobrazowy położony jest w obrębie, gdzie dawniej słabo była rozwinięta sieć osadnicza. Z tego względu obiektów o walorach historycznych jest tu bardzo niewiele. Więcej tego typu ciekawych miejsc znajdziemy poza jego terenem. Mimo to teren Parku nie jest pozbawiony atrakcji kulturowych i historycznych.

Atrakcyjne miejsca na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego:

RUINY MOSTU KOŁO KŁOPOTU

Most

Przed 1919 r., kiedy to oddano do użytku metalowo-betonowy most, oba brzegi Odry łączył systematycznie kursujący prom. Most ten stanowił najważniejsze połączenie pomiędzy Fűrstenbergiem (obecnie dzielnica Eisenhűttenstadt), a Kłopotem. Niezapomniany pozostał dla tych, którzy pod koniec 1944 roku jako uchodźcy z prawie każdej byłej niemieckiej prowincji wschodniej, przekraczali most, aż do jego zniszczenia. Most wysadzony został 4 lutego 1945 roku przez wycofujące się wojska niemieckie. Pozostałość mostu to obecnie fragment betonowej konstrukcji długości ok. 200 m od strony Kłopotu, biegnący w głąb doliny rzecznej, który stanowi wyjątkowy punkt widokowy na rzekę Odrę.

WYSIEDLONA WIEŚ - SZYDŁÓW

Kościół

Wieś aktualnie nieistniejąca. Położona na prawym brzegu Odry na przeciw ujścia Nysy Łużyckiej. Szydłów otrzymał prawa miejskie w latach 30-tych XIII w. Był on ośrodkiem władzy administracyjnej i sądowniczej. Źródła historyczne z XIII i XIV w. wspominają także o innej siedzibie kasztelana znajdującej się w Szydłowie. Najwcześniejsi kasztelanowie wymienieni są w latach 1232 i 1236. Położenie geograficzne grodu w pobliżu obu rzek miało strategiczne znaczenie. Gród ten najprawdopodobniej został zniszczony przez okopy wojskowe z czasów wojen szwedzkich w XVII w. Pozostałości takie jak ruiny budynków czy fundamenty kościoła można zaobserwować wśród nadodrzańskich mokradeł do dnia dzisiejszego. Wieś tę w 1910 roku zamieszkiwało jeszcze 34, a w 1939 roku 22 mieszkańców.

Poza terenem Parku serdecznie zapraszamy do zwiedzenia następujących miejscowości:

CHLEBOWO

Kościół

Wieś leżąca w powiecie krośnieńskim, gmina Gubin. Dawniej położona na terenie historycznych Łużyc Dolnych, a przed 1815 należała do Saksonii. Od 1945 roku należąca do obszaru Polski początkowo pod nazwą Niemaszchleba.
Znajduje się tutaj kościół gotycki p.w. Józefa Oblubieńca N.M.P. z XIII w. przebudowany w okresie XV-XVI w. Na ołtarzu stoi figura św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus z XIX w.

MASZEWO

Kościół w Maszewie

Wieś będąca gminą. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z połowy XIII wieku. Znajduje się tutaj Kościół Parafialny p.w. Św. Wojciecha Bpa i Męczennika z XV w. Na wieży kościelnej zachowały się dwa XV wieczne dzwony, a wewnątrz kościoła piaskowcowa chrzcielnica z końca XIX w. oraz bogaty prospekt organowy z XVIII w.

RYBAKI

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z drugiej połowy XIII wieku. Znajduje się tutaj barokowy kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1677 r. wyremontowany w latach 1984-1994. W prezbiterium stoi barokowy ołtarz ambonowy, a nad chórem zawieszony jest portret epitafijny z pierwszej połowy XVIII w. przedstawiający patrona kościoła.

CYBINKA

Obecnie miasto gminne. Pierwsza wzmianka o wsi Cybinka (niem. Ziebingen) pochodzi z XV wieku.
Warto tutaj zobaczyć:

 • Kościół parafialny z lat 1784-1786, rozbudowany w 1866 r.
 • Cmentarze wojenne żołnierzy i oficerów radzieckich największe na Ziemi Lubuskiej powstałe po 1945 roku.
 • Zespół młyński z początku XX w.

SĄDÓW

Wieś powstała w XIII wieku. W źródłach historycznych z XIV w. uznawana za miasteczko.
Warto tutaj zobaczyć:

 • Kościół klasycystyczny z 1801r.
 • Pałac z 1830 roku z rozległym parkiem

BIAŁKÓW

Wieś o XIII-wiecznej metryce.
Warto tutaj zobaczyć:

 • XVII-wieczny pałac wybudowany w stylu klasycystycznym zaadaptowany na szkołę.
 • Neoromański kościół parafialny z 1840 r.
 • Dworek z XIX wieku - obecnie trwają prace renowacyjne tego obiektu.
 • Dom mieszkalny z XIX wieku.

KŁOPOT

Wieś powstała prawdopodobnie w XIII wieku. Zabudowa zwarta na planie wielodrożnicy o walorach kulturowych.

GUBIN

Miasto i gmina. Pierwsze wzmianki historyczne pochodzą z 1211 roku.
Warto tutaj zobaczyć:

 • Ruiny Kościoła Farnego – gotycki kościół budowany od XIV do XVI wieku. Zniszczony podczas II Wojny Światowej.
 • Wieża Bramy Ostrowskiej z przełomu XV i XVI wieku.

Turystyka

Walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne w Krzesinskim Parku Krajobrazowym wpływają na rozwój regionalnej turystyki. Rzeki, jeziora, lasy to miejsca gdzie każdy z nas może wypocząć, zrelaksować się. Śpiew ptaków, szum traw, lasy pełne grzybów są magnesem przyciągającym turystów na szlaki piesze i rowerowe.

Do niewątpliwych atrakcji turystycznych Krzesińskiego Parku Krajobrazowego należą:

Bociania wieś Kłopot

Jedna z najliczniejszych w Polsce zachodniej kolonii lęgowej bociana białego (w latach 80-tych XX w. 33 zajęte gniazda). Badania na liczebnością koloni prowadzone są od 1968 roku.

Muzeum Bociana Białego w Kłopocie

Muzeum bociana białego

Oficjalne otwarcie tego obiektu miało miejsce w 2003 r. Jest to jedyne takie muzeum w Polsce. Inicjatorem utworzenia i zarządzającym obiektem jest Zarząd Okręgu Ligii Ochrony Przyrody w Zielonej Górze. W Muzeum działa schronisko młodzieżowe i pole namiotowe dla wszystkich, którzy chcą spędzić w Kłopocie kilka dni i obserwować bociany oraz przyrodę Krzesińskiego Parku Krajobrazowego.

Przeprawa promowa w Połęcku

Miejsce przeprawy przez Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 Gorzów Wlkp. - Gubin. Jest to atrakcyjna forma wypoczynku w trakcie wycieczki po Krzesińskim Parku Krajobrazowym. Przez około 15 minut trwania przeprawy możemy wsłuchiwać się w szum wody i obserwować otaczającą przyrodę.

Jezioro Borek

Największe jezioro na terenie Parku otoczone borami. Doskonałe miejsce do wypoczynku wodnego. W pobliżu jeziora znajduje się kilka ośrodków wypoczynkowych m.in. w Kosarzynie oraz gospodarstwach wiejskich w Łomach oraz w Żytowaniu.

Pozostałości mostu

Ruiny mostu koło Kłopotu

Pozostałość wysadzonego w lutym 1945 roku mostu stanowią punkt obserwacyjny na rzekę Odrę.

TRASY TURYSTYCZNE
Szlaki piesze:
 • Wałowice - Kosarzyn - Wałowice - Jezioro Borek - Kosarzyn (ok. 6 km),
 • Wokół Jeziora Borek - przebiega przez Kosarzyn (ok. 6 km),
Szlaki rowerowe:
 • Niebieski - Kłopot - Bytomiec - Maszewo - Chlebowo - Kosarzyn - Żytowań (ok. 29 km),
 • Zielony - Kłopot - Rybojedzko - Urad (ok. 17 km),
 • Kłopot - Szydłów - Kłopot - Rąpice - Krzesin - osada Szydłów - Krzesin (ok. 20 km),

Edukacja

EDUKACJA W KRZESIŃSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Zajęcia teoretyczne w Muzeum Bociana BiałegoNa terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego we wsi Kłopot w budynku Muzeum Bociana Białego znajduje się biuro terenowe Parku. W porozumieniu z Ligą Ochrony Przyrody będącej administratorem Muzeum Bociana Białego, Służba Parku Krajobrazowego prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Położenie biura w północnej części Parku, w największej kolonii bociana białego w zachodniej Polsce, oraz w najbliższej okolicy rzeki Odry i jej terasy zalewowej daje doskonałe możliwości dla praktycznych zajęć edukacyjnych przeprowadzanych w terenie.

Oznaczanie i wypuszczanie motyli w siatceZajęcia zarówno te teoretyczne jak i praktyczne odbywają się w umówionym terminie. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie, wymagana jest rezerwacja z wyprzedzeniem co najmniej miesięcznym. Wtedy też ustalamy tematykę zajęć, liczebność grupy i czas zajęć. W ciągu roku z naszej oferty korzysta do kilku tysięcy dzieci i młodzieży, którzy zaciekawieni światem przyrody bardzo chętnie do nas powracają na kolejne zajęcia.

Podczas zajęć terenowych dzieci i młodzież mają możliwość pracy z lunetami, lornetkami, oraz sprzętem fotograficznym zakupionymi dzięki współfinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach projektu pn. „Doposażenie bazy badawczej i dydaktycznej Zespołu Parków Krajobrazowych w specjalistyczny sprzęt i środek transportu do przeprowadzenia działań badawczych i monitoringowych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz działań dydaktycznych”.

Zajęcia w tereniePrzy okazji zajęć edukacyjnych można też obejrzeć wystawę Muzeum poświęconą bocianowi białemu oraz częściowo Krzesińskiemu Parkowi Krajobrazowemu. Po zakończeniu zajęć edukacyjnych jest możliwość zorganizowania ogniska, meczu siatkówki lub skorzystania z placu zabaw mieszczących się na terenie Muzeum Bociana Białego.


Edukacja w Krzesińskim Parku Krajobrazowym może być realizowana:
 • W szkołach leżących w granicach i okolicach Parku
 • W terenie, w formie wycieczki z pracownikiem Parku
 • W Muzeum Bociana Białego w Kłopocie, gdzie znajduje się administracja Krzesińskiego Parku Krajobrazowego

Zajęcia edukacyjne mają najczęściej postać prezentacji multime­dialnych z aktywnym uczest­nictwem dzieci i młodzieży, a następnie wycieczki wśród koloni bociana białego w Kłopocie, nad Odrę lub na użytki ekologiczne. Jedną z atrakcji kończącą wycieczki jest ognisko przy budynku Muzeum Bociana Białego, przy którym każdy może się ogrzać, zrelaksować i posilić.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 883955015

Muzeum Bociana Białego czynne jest w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku, oprócz dni świątecznych, a wstęp jest do niego bezpłatny.
W przypadku, gdy pracownik Krzesińskiego Parku Krajobrazowego przebywa w terenie, należy dzwonić pod nr tel 883955015

 


Cennik wynajmu pomieszczeń edukacyjnych i zorganizowania ogniska

 

Rodzaj usługiCena
Wynajem sali bezpłatnie
Ognisko* 50 zł/h

* Grupa liczy do 40 osób 


 

NOWA OFERTA EDUKACYJNA
KRZESIŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Temat: BOĆKI W KŁOPOCIE (TEMAT REALIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z MUZEUM BOCIANA BIAŁEGO)

CEL: Poznanie największej w zachodniej Polsce kolonii bociana białego
SPOSÓB REALIZACJI: Prelekcja z prezentacją multimedialną. Obserwacje na terenie kolonii bocianiej, zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem mapy Kłopotu ukierunkowana na orientację w terenie, obserwacje kolonii bocianiej z wieży widokowej.
POMOCE DYDAKTYCZNE: lornetki
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 1,5 - 2h.
NAJLEPSZY OKRES: kwiecień – lipiec.


Temat: DOTYKAMY OTACZAJĄCĄ NAS PRZYRODĘ

CEL: Próba kontaktu z fauną i florą za pomocą różnego typu sprzętu - sposoby podglądania przyrody oraz wykorzystanie możliwości geograficznych jakie stwarza Nam przyroda.
SPOSÓB REALIZACJI: - czym różni się Park Krajobrazowy od Parku Narodowego?
- co to takiego pomnik przyrody, Natura 2000?
- pogadanka o formach ochrony przyrody w Polsce.
- spacer szlakiem użytków ekologicznych („Cegielnia”, „Bocianie żerowisko”);
- „serce” Krzesińskiego PK – Jezioro Krzesińskie.
POMOCE DYDAKTYCZNE: lornetki, przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: od 2,5 do 5h.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: PRZYRODA KRZESIŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

CEL: Przybliżenie przyrody Krzesińskiego PK, zapoznanie się z różnymi formami ochrony przyrody na terenie Parku.
SPOSÓB REALIZACJI: prelekcja z prezentacją multimedialną, wycieczka po Krzesińskim PK:
- zwiedzenie ruin mostu w Kłopocie;
- czym różni się Park Krajobrazowy od Parku Narodowego? Co to takiego pomnik przyrody, Natura 2000? Pogadanka o formach ochrony przyrody w Polsce.
- spacer szlakiem użytków ekologicznych („Cegielnia”, „Bocianie żerowisko”);
- „serce” Krzesińskiego PK – Jezioro Krzesińskie.
POMOCE DYDAKTYCZNE: lornetki, przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 2 - 5h.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: DLACZEGO WARTO CHRONIĆ PRZYRODĘ?

CEL: Zapoznanie się z różnorodnością ekosystemów doliny dużej rzeki, rośliny i zwierzęta różnych ekosystemów.
ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: - pojęcie ekosystemu, biotopu, biocenozy, typy ekosystemów (pola uprawne, łąki, pastwiska, ols, las łęgowy, las liściasty, uprawa sosnowa, staw, rzeka);
- woda jako element niezbędny do życia;
- fauna i flora poszczególnych środowisk, rozpoznawanie gatunków;
- czym różni się Park Krajobrazowy od Parku Narodowego?
- co oznacza Natura 2000?
SPOSÓB REALIZAJI: wycieczka, obserwacje terenowe.
POMOCE DYDAKTYCZNE: lornetki, przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: od 2 do 4h.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: POMAGAMY PTAKOM – BUDKI LĘGOWE

CEL: Wyjaśnienie problematyki oraz próba wyjaśnienia potrzeby zakładania budek.
ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: - gatunki zasiedlające budki lęgowe;
- do czego służą budki i dlaczego są tak różne?
- biologia lęgowa ptaków oraz ich preferencje;
- dziuplaki – poznajemy dzięcioły, pozostali mieszkańcy dziupli;
- co to takiego hibernacja, bębnienie, kuźnia dzięcioła?
- ciekawostki, wnioski i wyniki z doświadczeń pracowników Parku zakładających budki. (możliwy pokaz budowy budki lęgowej bądź zbudowanie samej przez uczniów).
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 2 - 3h.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: UCZYMY SIĘ PODSTAWOWYCH GATUNKÓW PTAKÓW. ORNITOFAUNA KRZESIŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

CEL: poznanie podstawowych gatunków ptaków oraz zapoznanie się z ornitofauną Krzesińskiego Parku Krajobrazowego.
SPOSÓB REALIZACJI: prelekcja z prezentacją multimedialną, wycieczka (z przewodnikami) w celu poznania i rozróżnienia ptaków po Krzesińskim Parku Krajobrazowym.
POMOCE DYDAKTYCZNE: lornetki, luneta, przewodniki do oznaczania ptaków.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, wyższych.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: od 2 do 4h.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.

 

 

nfośWykorzystywany na zajęciach edukacyjnych sprzęt: lornetki, luneta, sprzęt fotograficzny został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach projektu pn. „Doposażenie bazy badawczej i dydaktycznej Zespołu Parków Krajobrazowych w specjalistyczny sprzęt i środek transportu do przeprowadzenia działań badawczych i monitoringowych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz działań dydaktycznych”.

 

EdukacjaPo zakończeniu zajęć istnieje możliwość zorganizowania ogniska przy Muzeum Bociana Białego w Kłopocie.

Zapewniamy fachową realizację wybranej tematyki.

Opiekunowie grupy odpowiadają za dojazd, zachowanie i bezpieczeństwo uczestników wycieczki.

 

Kontakt:
Biuro KPK – Tel. 883955015, Kłopot 24, 69-108 Cybinka


Galeria

Zapraszamy do galerii zdjęć Krzesińskiego Parku Krajobrazowego WEJŚCIE


Inne formy ochrony przyrody
Użytki ekologiczne na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego:
 • „Łomy” - powierzchnia 21,11 ha, gm. Gubin
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na torfowisku. Obszar pełniący funkcję retencji wody. Jest to miejsce schronienia licznych gatunków owadów, płazów, ptaków.
 • „Wrzosiec” - powierzchnia 8,71 ha, gm. Gubin
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na torfowisku. Obszar pełniący funkcję retencji wody. Jest to miejsce schronienia licznych gatunków owadów, płazów, ptaków.
 • „Głębno” - Powierzchnia: 10,48 ha, gm. Gubin
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na torfowisku porośniętym trzcinowiskiem. Jest to miejsce schronienia licznych gatunków owadów, płazów, ptaków oraz ssaków. Występuje tu prawdopodobnie lęgowy żuraw, świerszczak.
 • „Sumiki” - Powierzchnia: 22,06 ha, gm. Gubin
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na Jeziorze Bagniste oraz przylegającym do niego torfowisku. Obszar pełniący funkcję retencji wody. Jest to miejsce schronienia licznych gatunków owadów, płazów, ptaków.
 • „Szuwar” - Powierzchnia: 7,70 ha, gm. Gubin
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na torfowisku z lustrem wody i wyspą, zasilanym ciekiem wodnym. Obszar pełniący funkcję retencji wody. Jest to miejsce schronienia licznych gatunków owadów, płazów, ptaków oraz ssaków.
 • „Rosiczka” - Powierzchnia: 1,43 ha, gm. Gubin
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na torfowisku. Obszar pełniący funkcję retencji wody. Jest to miejsce schronienia licznych gatunków owadów, płazów, ptaków.
 • „Babrzysko” - Powierzchnia: 1,55 ha, gm. Gubin
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na torfowisku. Obszar pełniący funkcję retencji wody. Jest to miejsce schronienia licznych gatunków owadów, płazów, ptaków.
 • „Łoza” - Powierzchnia: 0,68 ha, gm. Gubin
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na torfowisku. Obszar pełniący funkcję retencji wody. Jest to miejsce schronienia licznych gatunków owadów, płazów, ptaków.
 • „Płocie” - Powierzchnia: 6,09 ha, gm. Gubin
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na zarastającym jeziorze z pasem trzcinowisk.
 • „Odra” - Powierzchnia: 5,20 ha, gm. Maszewo
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na bagnie. Obszar pełniący funkcję retencji wody. Jest to miejsce schronienia licznych gatunków owadów, płazów, ptaków.
 • „Bocianie żerowisko” - Powierzchnia: 10,56 ha, gm. Cybinka
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na łąkach w międzywalu Odry. Jest to miejsce lęgowe kulika wielkiego (Numenius arquata), a także żerowisko bociana białego (Ciconia ciconia).
 • „Cegielnia” - Powierzchnia: 5,62 ha, gm. Cybinka
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na trzcinowisku z fragmentami lustra wody w kompleksie olsu. Miejsce lęgowe gęgawy, wodnika, żurawia a także miejsce schronienia owadów, płazów, gadów i ssaków.
Park podlega ochronie w zakresie międzynarodowego prawa ochrony przyrody:

Obszar Natura 2000 PLB080004 „Dolina Środkowej Odry"
Obszar Natura 2000 PLH080028 "Krośnieńska Dolina Odry"


Warto zajrzeć
Strony, na które warto zajrzeć:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Lasy Państwowe

Geoportal

Internetowy System Aktów Prawnych

Polska Czerwona Księga Zwierząt – Bęzkręgowce

Przegląd Przyrodniczy

Ziemia Lubuska

Muzeum Ziemi Lubuskiej

Towarzystwo Miłośników Polesia i Białkowa

Urząd Miejski w Cybince

Urząd Gminy Gubin

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków


Dane kontaktowe
Miejscowość:

Kłopot 24

69-108 Cybinka

 Telefon: 883 955 015
 E-mail: krzesinski@zpkwl.gorzow.pl
 Adres www: www.zpkwl.gorzow.pl

 

Na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego we wsi Kłopot w budynku Muzeum Bociana Białego znajduje się biuro terenowe Parku. W porozumieniu z Ligą Ochrony Przyrody będącej administratorem Muzeum Bociana Białego, Służba Parku Krajobrazowego prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Położenie biura w północnej części Parku, w największej kolonii bociana białego w zachodniej Polsce, oraz w najbliższej okolicy rzeki Odry i jej terasy zalewowej daje doskonałe możliwości dla praktycznych zajęć edukacyjnych przeprowadzanych w terenie.

Zajęcia zarówno te teoretyczne jak i praktyczne odbywają się w umówionym terminie. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie, wymagana jest rezerwacja z wyprzedzeniem co najmniej miesięcznym. Wtedy też ustalamy tematykę zajęć, liczebność grupy i czas zajęć. W ciągu roku z naszej oferty korzysta do kilku tysięcy dzieci i młodzieży, którzy zaciekawieni światem przyrody bardzo chętnie do nas powracają na kolejne zajęcia.

Podczas zajęć terenowych dzieci i młodzież mają możliwość pracy z lunetami, lornetkami, oraz sprzętem fotograficznym zakupionymi dzięki współfinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach projektu pn. „Doposażenie bazy badawczej i dydaktycznej Zespołu Parków Krajobrazowych w specjalistyczny sprzęt i środek transportu do przeprowadzenia działań badawczych i monitoringowych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz działań dydaktycznych”.

Przy okazji zajęć edukacyjnych można też obejrzeć wystawę Muzeum poświęconą bocianowi białemu oraz częściowo Krzesińskiemu Parkowi Krajobrazowemu. Po zakończeniu zajęć edukacyjnych jest możliwość zorganizowania ogniska, meczu siatkówki lub skorzystania z placu zabaw mieszczących się na terenie Muzeum Bociana Białego.

   
   
   

Aktualności  

   
© Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
facebook_page_plugin

 ZAPOZNAJ SIĘ Z POLITYKĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH