DSC02460Dnia 9 lipca 2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zawarto dwie umowy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. o dofinansowanie zadań, pn.: Ochrona czynna bociana białego w Parku Krajobrazowym „Ujście Warty”, którego koszt całkowity brutto wynosi 36.136,49 zł oraz Przyrodnicze warsztaty dla lubuskiej oświaty oraz edukatorów-przyrodników - koszt całkowity brutto wynosi 82.533,66 zł.

Umowy zostały podpisane przez Pana Mariusza Herbuta, Prezesa Zarządu WFOŚiGW oraz Dyrektora ZPKWL, Panią Alinę Jągowską, przy kontrasygnacie Główego Księgowego – Pani Urszuli Skorupy.