20191128 101524

Dnia 28.11.2019 w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się Konferencja pn."Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie małej retencji i środowiska przyrodniczego w sklali lokalnej i regionalnej" .

Wydarzenie zorganizowane we współpracy Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w ramach projektu "Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi poczas Konferencji materiałami.

Materiały do wglądu:

- "Angażowanie społeczności lokalnych w działania łagodzące skutki zmian klimatu" - Irena Krukowska-Szopa

- "Wpływ zmian klimatu na środowisko przyrodnicze, jak wykorzystać potencjał przyrody w łagodzeniu zmian klimatu" - Bogdan H. Chojnicki prof. UPP, Jacek Leśny prof. UPWR

- "Zwiększanie potencjału retencyjnego przy wykorzystaniu polderów przeciwpowodziowych" - Dr inż. Rafał Kostecki

- "Możliwe kierunki wsparcia w zakresie celów środowskowych w perspektywie finansowej 2021-2027" - M. Mizera-Wołowicz

- "Problemy gospodarowania wodą –wyzwania dla gminw perspektywie zmian klimatu" - Dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. UPWr

- "Dobre praktyki retencji na obszarach leśnych" - Dr inż. Marek Maciantowicz, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

- "Wpływ zmian klimatu na środowiska podmokłe dolin dolnej Odry i Warty oraz czynna ochrona łagodząca intensywny trend zaniku tych siedlisk" - Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty

- "Niebiesko –zielona infrastruktura na terenach zurbanizowanych" - Dr Sylwia Horska-Schwarz

- "Zmiany klimatu w ujęciu globalnym i regionalnym" - Dr Sylwia Horska-Schwarz

 

 

20191128_101524
20191128_101524
20191128_113940
20191128_113940
20191128_114002
20191128_114002
20191128_140411
20191128_140411