P1080053

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego wraz z LPV Mittlere Oder e.V. zorganizowali polsko - niemieckie spotkanie pt.: ”Potrzeba działania i możliwości współpracy w celu zachowania i ochrony cennych przyrodniczo siedlisk naturalnych i półnaturalnych muraw w dolinie Odry na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina”.

Spotkanie odbyło się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie w dniu 21.11.2018 r. , udział w nim wzięli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Pan Józef Kruczkowski - Regionalny Konserwator Przyrody i Pani Daria Jachimowska - Główny specjalista Wydziału Ochrony Przyrody. Obecni byli również przedstawiciele stowarzyszenia Landschaftsflegeverband Mittele Oder e.V., Pani Ewa Drewniak z Klubu Przyrodników Muzeum Łąki w Owczarach oraz Pan Ryszard Orzechowski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Celem spotkania było omówienie możliwości ochrony, zachowania oraz metod odtwarzania zagrożonych siedlisk i gatunków w granicach obszarów Natura 2000 Euroregionu Pro Europa Viadrina, zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały wykłady „Ochrona czynna muraw kserotermicznych w Parku Krajobrazowym „Ujście Warty”, realizowanej w granicach obszaru Natura 2000 Ujście Warty PLC080001 i Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Kolejnym tematem wykładu była „Ochronna czynna modraszków z rodzaju phengaris”, gdzie przedmiotem ochrony siedlisk i gatunków z dyrektywy siedliskowej Natura 2000, są siedliska o kodzie 6430 Ziołoroślagórskie (Adenostylionalliariae), ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletaliasepium), 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherionelatioris) i powiązane z nimi gatunki motyli o kodzie 1059 Modraszek telejus (Phengaris teleius), 1061 Modraszek nausitous (Phengaris nausithous), wykonywanej na obszarze Natura 2000 Krośnieńska Dolina Odry PLH080028 i Krzesińskiego Parku Krajobrazowego. Swój wykład poprowadziła również P. Ewa Drewniak przedstawiając praktyczne metody oraz problemy związane z ochroną muraw kserotermicznych.

Problematykę ochrony muraw po niemieckiej stronie przedstawił Pan Johannes Giebermann w wykładzie „Potrzeba działań i możliwości zachowania i ochrony cennych siedlisk na otwartym terenie”.

Spotkanie pozwoliło przybliżyć problematykę oraz możliwości współpracy w celu zachowania i ochrony cennych przyrodniczo siedlisk naturalnych i półnaturalnych muraw w dolinie Odry na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina.

Jest to początek działań, polsko-niemieckich na rzecz ochrony cennych siedlisk oraz gatunków zarówno roślin jak i zwierząt.

 

P1080046
P1080053
P1080056
P1080061
P1080065
P1080067
P1080071
P1080074