Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w 2017 roku zrealizował szereg czynności dotyczących zabiegów ochronnych w celu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt. Prace obejmowały szerokie spektrum działań na polu przyrodniczym, a wszystko to zależało od złożoności poszczególnych zadań.

Na terenie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie wykonano czynności z zakresu czynnej ochrony bociana białego, polegające na ocenie stanu zaśmiecenia gniazd oraz ich oczyszczeniu z śmiercionośnych sznurków, szmat, worków i innych elementów antropogenicznych. Dodatkowo zaobrączkowano 99 piskląt tego gatunku na 31 gniazdach. Dzięki tym działaniom prawdopodobieństwo zaplątania się w sznurki przez młode ptaki można uznać za znikome.

Ponadto, w Parku Krajobrazowym „Ujście Warty” usunięto zakrzewienia z powierzchni muraw kserotermicznych w Owczarach, na której prowadzony jest ekstensywny wypas owiec rasy wrzosówka. Działania te pozwalają uchronić istnienie rzadkich siedlisk
i stanowisk roślin, jak: miłek wiosenny, ostnica Jana, ostnica włosowata, storczyk purpurowy, czy dzwonek boloński.

W Krzesińskim Parku Krajobrazowym wykoszono odcinki wału przeciwpowodziowego dla dwóch rzadkich, chronionych, niepozornych motyli dziennych z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt: modraszek telejus i modraszek nausitous. Wykoszenie traw ma dwa cele: ułatwienie wzrostu krwiściągu lekarskiego, który jest rośliną żywicielską tych motyli oraz miejscem składania jaj oraz doświetlenie i dogrzanie mrowisk mrówek z rodziny wścieklic, w których gąsienice tych motyli spędzają zimę i przechodzą przepoczwarzenie. Takie doświetlenie i dogrzanie mrowisk byłoby prawie niemożliwe, gdyby zasłaniały je wysokie trawy.

W Barlinecko - Gorzowskim Parku Krajobrazowym zamontowano budki dla popielicy szarej, reintrodukowanej na terenie Parku w 2012 roku. Popielica to mały gryzoń o charakterystycznym szarym futrze, który letnią część życia spędza na drzewach, a zimową porę przesypia pod ziemią. W przypadku niedostatecznej liczby dziupli w pniach drzew, popielicom należy pomóc poprzez zawieszanie budek, w których mogą zbudować gniazdo. Każda budka charakteryzuje się wejściem od strony pnia, co uniemożliwia atak drapieżników

W Barlinecko - Gorzowskim Parku Krajobrazowym również ochroną czynną objęto gniewosza plamistego. Ten chroniony gatunek węża, wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, upodobał sobie siedlisko muraw zboczowych w sąsiedztwie biura Parku w Lipach. Z tego względu, że gady te wykorzystują nasłonecznione miejsca do zażywania kąpieli słonecznych, należy tak kształtować ich siedlisko (np. poprzez przycinanie żywopłotów, traw), aby utrzymać je we właściwym stanie.

W Pszczewskim Parku Krajobrazowym wykonano prace związane z ochronną czynną kumaka nizinnego. Aby stworzyć temu chronionemu gatunkowi lepsze warunki bytowania, wycięto częściowo drzewa i krzewy zacieniające akwen. Dzięki temu zabiegowi, woda będzie się szybciej nagrzewać i pozwoli na utrzymanie populacji płaza. Dodatkowo złagodzono brzegi stawu, aby ułatwić kumakowi nizinnemu dostęp do zbiornika.

W Parku Krajobrazowym „Łuk Mużakowa” podjęto prace ochrony czynnej jedynego w Polsce stanowiska selerów węzłobaldachowych poprzez wykoszenie i odkrzaczenie rowów melioracyjnych. Dzięki temu selery uzyskały lepsze warunki poprzez doświetlenie podłoża, co będzie sprzyjało ich egzystencji i ekspansji na tym terenie.

W Gryżyńskim Parku Krajobrazowym wykonano prace związane z realizacją ochrony czynnej jelonka rogacza. Jest on gatunkiem leśnym, ciepłolubnym, preferującym prześwietlone naturalne drzewostany, zwykle dąbrowe. Warunkiem występowania jelonka rogacza jest obecność martwych lub obumierających drzew oraz ich fragmentów, np. pniaków.
Prace ochronne polegały na usuwaniu wokół alei dębowej, zbędnego nalotu siewek drzew i krzewów (gatunków szybko rosnących), zwiększających ocienienie gleby i pogarszanie warunków siedliskowych koniecznych dla rozwoju jelonka. Wycięcie tych siewek w lukach pomiędzy drzewami, polepszy warunki świetlne panujące w alei dębowej, które są czynnikiem warunkującym rozwój larw jelonka rogacza. 

Dodatkowo na terenie 5 Parków Krajobrazowych (Krzesińskiego, Łagowsko-Sulęcińskiego, Gryżyńskiego, Pszczewskiego i Łuku Mużakowa) przeprowadzono działania ochrony czynnej gągoła i nurogęsi. Są to niepozorne kaczki, które swoje gniazda zakładają w dziuplach drzew. Z powodu coraz mniejszej liczby drzew dziuplastych ptaki te pozbawione miejsc lęgowych zmniejszają swoją liczebność. Z tego powodu, aby lepiej chronić te gatunki służby wspomnianych wyżej parków krajobrazowych zamontowały dla nich siedliska zastępcze, jakimi są budki lęgowe.

Wszystkie wspomniane wyżej działania będą w najbliższych latach monitorowane lub kontynuowane przez Służbę Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, aby chronić to, co cenne w naszej rodzimej przyrodzie.

logo fundusz Wszystkie wymienione zadania zostały wykonane dzięki wsparciu finansowemu Województwa Lubuskiego oraz dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.