Toruń 28W dniu 12 sierpnia 2014 roku w Toruniu odbyła się konferencja „Chronić chronione”, zorganizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Pana Piotra Całbeckiego.

Głównym tematem spotkania była ochrona ładu przestrzennego w kontekście prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w celu wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu. Wśród uczestników byli wysocy rangą przedstawiciele administracji oraz naukowcy i eksperci zarządzający parkami krajobrazowymi w całym kraju.

Otwierający debatę Minister w Kancelarii Prezydenta, pan Olgierd Dziekoński, mówił o proponowanych w projekcie ustawy rozwiązaniach, a pan Wiceminister Środowiska i Główny Konserwator Przyrody pan Piotr Otawski, o obowiązkach jakie nakłada na nasz kraj Europejska Konwencja Krajobrazowa.

W myśl zapisów projektu, postępująca degradacja krajobrazu musi zostać zatrzymana między innymi dzięki przejęciu odpowiedzialności za kształtowanie ładu przestrzennego przez samorządy wojewódzkie. Ochronę krajobrazu wspomóc mają nowe instrumenty prawne: audyt krajobrazowy oraz urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu. Pierwszy z nich wskaże między innymi krajobrazy priorytetowe, które należy objąć szczególną ochroną. Drugim aktem prawa miejscowego będzie określenie ograniczenia dotyczącego zabudowy i zasad lokalizacji obiektów stanowiących dominanty krajobrazowe.

Obecne narzędzia prawne nie do końca spełniają swoje zadanie, czego dowodem był raport NIK, którego najważniejsze kwestie zreferował Dyrektor Departamentu Infrastruktury w Najwyższej Izbie Kontroli pan Tomasz Emiljan. W raporcie zostały wskazane liczne patologie w procesie wyznaczania lokalizacji masztów, elektrowni wiatrowych, będących nie tylko dominantami krajobrazowymi, ale mających też wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt oraz stan upraw.

Wśród prelegentów obecnych na konferencji ważną grupą byli dyrektorzy parków krajobrazowych. Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski w swoich wystąpieniach reprezentowali: Dyrektor Zespołu Małopolskich Parków Krajobrazowych – pan Jerzy Zawartka, Dyrektor Zespołu Śląskich Parków Krajobrazowych i Przewodniczący Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski – pan Marek Broda oraz Dyrektor Brodnickiego Parku Krajobrazowego – pan Marian Tomoń, który był jednocześnie współtwórcą i organizatorem Konferencji.

Dyrektorzy zwrócili uwagę na konieczność wprowadzenia zmian do ustawy o ochronie przyrody, regulujących kwestie związane z ochroną przyrody w świetle ratyfikowanej konwencji krajobrazowej, w tym zmodyfikowanie obecnie obowiązujących zakazów, zasad sporządzania planów ochrony parków krajobrazowych, uporządkowanie kwestii związanych z ładem przestrzennym i zwrócili szczególną uwagę na ochronę dziedzictwa, jakim są występujące w Polsce unikalne miejsca przyrodnicze.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego reprezentowała pani Dyrektor – Danuta Szewczyk.

Miejmy nadzieję, że proponowane zmiany prawne zostaną wprowadzone w życie, co pozwoli lepiej chronić wartości przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i historyczne na terenie Parków Krajobrazowych Polski, które są naszym wspólnym dobrem i niezbywalnym dziedzictwem.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj.

 

Toruń_01
Toruń_02
Toruń_03
Toruń_04
Toruń_05
Toruń_06
Toruń_07
Toruń_08
Toruń_09
Toruń_10
Toruń_11
Toruń_12
Toruń_13
Toruń_14
Toruń_15
Toruń_16
Toruń_17
Toruń_18
Toruń_19
Toruń_20
Toruń_21
Toruń_22
Toruń_23
Toruń_24
Toruń_25
Toruń_26
Toruń_27
Toruń_28
Toruń_29
Toruń_30
Toruń_31
Toruń_32
Toruń_33
Toruń_34
Toruń_35
Toruń_36
Toruń_37
Toruń_38
Toruń_39
Toruń_40
Toruń_41
Toruń_42
Toruń_43