Umowy zostały podpisane przez Pana Mariusza Herbuta, Prezesa Zarządu WFOŚiGW oraz Dyrektora ZPKWL, Panią Alinę Jągowską, przy kontrasygnacie Główego Księgowego – Pani Urszuli Skorupy.