Uncategorised

Informacje ogólne

Logo BGPK
Park został utworzony w 1991 roku przez Wojewodę Gorzowskiego. Powierz­chnia Parku wynosi prawie 24 tys. ha, wraz z otuliną stanowi ponad 55 tys. ha lasów, jezior i łąk, charakteryzujących się ogromną różnorod­nością siedlisk oraz bogactwem form życia. Od lat służy nie tylko mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego i jego okolic, ale także turystom z dalszych regionów naszego kraju jako miejsce wypoczynku, rekreacji, oraz zdobywania i poszerzania wiedzy na temat wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych Parku.

Park położony jest na terenie 5 gmin: Barlinek, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Kłodawa i Strzelce Krajeńskie. Rozległe powierzchnie lasów administrowane są przez Nadleśnictwa: Kłodawa, Strzelce Krajeńskie, Barlinek i Choszczno. Teren BGPK w większości pokryty jest lasami, które zajmują 81,24% jego powierzchni, a utworzone są one w 90% przez drzewostany sosnowe, bukowe i dębowe. Obszary wykorzystywane rolniczo zajmują jedynie 7,44% powierzchni w Parku i 34,96% w jego otulinie.

Park obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy położony jest w makroregionie Pojezierza Zachodnio­pomorskiego i Południowo­pomorskiego, na obszarze dwóch mezoregionów. w mezoregionie Równiny Gorzowskiej znajduje się część południowa Parku, obejmująca teren o dużej lesistości (ponad 81% powierzchni), gdzie dominują bory mieszane - 58,2% i lasy mieszane - 22,6%, tworząc Puszczę Gorzowską. w mezoregionie Pojezierza Myślibor­skiego znajduje się północna część Parku o mniejszej lesistości, ale za to bardzo interesującej rzeźbie terenu. Stanowi ją dolina rzeki Płoni, której zbocza poprzecinane są licznymi wąwozami i strumieniami. Malowniczy krajobraz rolniczo-leśny, pełen wzniesień i dolinek, cechują znaczne różnice wysokości.


Mapa Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego


Podstawy prawne utworzenia Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego:
 • Rozporządzenie Nr 27 Wojewody Gorzowskiego z dnia 23 października 1991 roku w sprawie utworzenia Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz zatwierdzenia planu ochrony tego parku (Dz. Urz. woj. gorzowskiego Nr 14 z 1991 r.).
 • Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Gorzowskiego z dnia 18 lipca 1996 roku w sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 27 Wojewody Gorzowskiego w sprawie utworzenia Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz zatwierdzenia planu ochrony Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 7, poz. 61)
 • Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 14 poz. 339)
 • Rozporządzenie nr 107/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 89/2006 r., poz. 1635)
Logo ZPKWLPrzedmiotem działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego jest ochrona przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalność edukacyjna na terenie parków krajobrazowych województwa lubuskiego. Cele i zadania Zespołu Parków określają przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące celów ochrony przyrody, parków krajobrazowych oraz zadań dyrektorów parków krajobrazowych i Służb Parków Krajobrazowych.

Do zadań Zespołu Parków należy w szczególności:

 1. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej
 2. Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego
 3. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych
 4. Realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku krajobrazowego
 5. Informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody
 6. Prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego
 7. Współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną parku krajobrazowego

Zespół Parków realizuje zadania statutowe na obszarze całego województwa lubuskiego i poza nim.

Strukturę organizacyjną Zespołu Parków tworzą:

 1. Dyrektor
 2. Zastępca Dyrektora 
 3. Główny Księgowy
 4. Główny Specjalista Zespołu Parków
 5. Starszy Specjalista ds. księgowości i kadr Zespołu Parków
 6. Sekretarka Zespołu Parków
 7. Radca Prawny
 8. Główni Specjaliści parków krajobrazowych
 9. Starsi Specjaliści parków krajobrazowych
 10. Specjaliści parków krajobrazowych
 11. Strażnicy parków krajobrazowych

W skład struktury wchodzą jednostki terenowe:

 1. Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego
 2. Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego
 3. Krzesińskiego Parku Krajobrazowego
 4. Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego
 5. Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
 6. Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”
 7. Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”

Zespół Parków posiada dwa ośrodki edukacyjne, znajdujące się na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego i Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego:

 1. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie ul. Szarzecka 14
 2. Leśna Stacja Dydaktyczna w Lipach 37, gmina Kłodawa

Spotkanie 02Na zaproszenie Stowarzyszenia Geopark Muskauer Faltenbogen e.V oraz Urzędu Amt Döbern Land w Niemczech, 20 stycznia 2015r. w Centrum Geoedukacji w Döbern odbyło się spotkanie dotyczące współpracy na rzecz szerzenia wiedzy i promowania Geoparku „Łuk Mużakowa”, znajdującego się na terenie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa” oraz na terenie Niemiec. 

Zapraszamy do zapoznania się z parkami:

 

BGPK

g

k

ls

lm

u

p